Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us
Psychology and Law - №2 / 2022 | Перейти к описанию
Web of Science СС

  Previous issue (2022. Vol. 12, no. 1)

CrossRef

Psychology and Law

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2222-5196

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2011

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Аnalysis of the stress factors affecting the physical and mental health of the civilians living in the area of the conflict in the south-east of Ukraine 407

|

Ryadinskaya E.N.
PhD in Psychology, Associate Professor, Academy of Psychology and Pedagogy, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Southern Federal University", Donetsk People's Republic
e-mail: muchalola@mail.ru

Abstract
The article is an empirical study of the stress factors that affect the physical and mental health of the civilians living in the area of the conflict in the South-East of Ukraine. The article presents the results of the research based on the socio-psychological questionnaire "Determination of subjective perception of the significance of stress factors for a person living in the area of the armed conflict" developed by the author. The questions of the questionnaire were grouped into six blocks of stress factors: threats to life, health, economic, socio-political; social, psychological factors. It has been revealed that during the armed conflict significant transformations took place in the mental state of the residents living in difficult conditions. Empirically it has been shown that in the areas of intensive shelling (AIS) the main factors affecting the mental and physical health of the civilians are threats to health, threats to life, and also socialfactors, whereas in the areas of low-intensity shelling (ALIS) social, socio-political and psychological factors are of prior significance. The conclusion is made that the civilians living in the area of the armed conflict experience significant changes in physical and mental health, which in the post-conflict period may affect the formation of the sense of life strategies, changes in the value-semantic structure of the individual, having subjected them to a serious transformation.

Keywords: stress, stress factors, physical health, mental health, area of armed conflict, the area of low-intensity shelling, the area of intensive shelling, personality transformation.

Column: Psychology of Extreme Situations and Crises

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2018080421

For Reference

References
 1. Abakumova I.V., Ryadinskaya Ye. N. Osobennosti postkonfliktnogo vosstanovleniya: otyechestvennyi i zarubyezhnyi opyt [Specific features of post-conflict reconstruction: domestic and foreign experience]. Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universityeta im. V.P. Astafyeva [Bulletin of V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University], 2016, no. 4 (38), pp. 208—214. (in Russ.).
 2. Abulkhanova K.A., Volovikova M.I. Psikhosotsialnyi I subyektnyi podkhody k issledovaniyu lichnosti v usloviyakh sotsialnykh izmenyeniy [Psychosocial and subjective approaches to the study of personality under conditions of social change]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological journal], 2007, Vol. 28, no. 5, pp. 5—14. (in Russ.).
 3. Aleksandrovsky Yu. A., Lobastov O.S., Spivak L.I., Shchukin V.P. Psykhogenii v extremalnykh usloviyakh [Psychogeniuses in extreme conditions]. Moscow: Meditsina, 1991. 96 р. (in Russ.).
 4. Gandzhakova M.G. Istoricheskoye znacheniye natsional’nogo primiryeniya v Tadzhikistanye [The historical significance of national reconciliation in Tajikistan]. Vestnik Tadzhikskogo gosudarstvyennogo pedagogicheskogo universityeta. [Bulletin of Tajik State Pedagogical University], 2012, no. 5 (48), pp. 107—111 (in Russ.).
 5. Zelenov M.V., Lazebnaya Ye.O., Tarabrina N.V. Psikhologicheskiye osobennosti posttravmaticheskikh stressovykh sostoyaniy u uchastnikov voyny v Afganistanye [Psychological features of post-traumatic stress disorders in Afghanistan war veterans]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological journal], 1997, Vol. 18, no. 2, рр. 34—47. (in Russ.).
 6. Kiryukhin D. Mul’tikul’turalizm, natsionalizm i identichnost’: ukrainskiy kontekst [Multiculturalism, nationalism and identity: the Ukrainian context] Krizis mul’tikul’turalizma i problemy natsional’noy politiki — The crisis of multiculturalism and the problems of national policy; Eds. M.B.Pogrebinskogo i A.K.Tolpygo. Moscow: Ves’ mir, 2013, pp. 195—218 (in Russ.).
 7. Kovaleva M.E., Bulyigina V.G. Psihofiziologicheskie prediktoryi psihicheskoy adaptivnosti u spetsialistov opasnyih professiy (na primere voennosluzhaschih) [Psychophysiological predictors of mental adaptability among specialists of extreme profile (servicemen)]. Psihologiya i pravo [Psychology and law], 2017, Vol. 7. no. 4, рр. 137-150 (in Russ.).
 8. Kozhevnikova E. N., Simakova T. A. Formirovanie zhiznennyih strategiy uslovno osuzhdennyih nesovershennoletnih: programma i metodologicheskie printsipyi [The formation of life strategies juvenile probation: the program and methodological principles]. Psihologiya i pravo Psychology and law], 2017, Vol. 7. no. 1, pp. 144-152 (in Russ.).
 9. Korniyenko D.S. Lichnostnye prediktory psikhologicheskogo blagopoluchiya [Personal predictors of psychological well-being]. Fundamental’nye isslyedovaniya [Fundamental Researches], 2014, Vol. 11, no. 2, рр. 429—(in Russ.).
 10. Lazebnaya Ye.О. Voyenno-travmaticheskiy stress: osobennosti posttravmaticheskoy adaptatsii uchastnikov boyevykh dyeystviy [Military-traumatic stress: characteristics of posttraumatic adaptation of combatants]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological journal], 1999, no. 5, рр. 62—74. (in Russ.).
 11. Lunin S.L. Osobennosti lichnostnykh transformatsiy y unoshey I dyevushek migrantov I vynuzhdennykh pereselentsev iz territoriy lokal’nykh voyennykh konfliktov [Features of personal transformations of young men and women of migrants and internally displaced persons from the territories of local military conflicts]. Diss. Cand. Sci. (Psychology). Rostov-on-Don: YuFU [Southern Federal University], 2016, 142 p. (in Russ.).
 12. Magomed-Eminov M. Sh. Lichnost i ekstryemalnaya zhiznyennaya situatsiya [Personality and extreme life situation]. Vestnik Moskovskogo universityeta. Ser. 14: Рsikhologiyа [Moscow University Psychology Bulletin], 1996, no. 4, pp. 26—35. (in Russ.).
 13. Nasibullov K.I. Osobennosti smyslovoy sfery lichnosti prirazrushenii tsennosti sobstvennoy zhizni: [Features of the semantic sphere of the personality when the value of one's own life is destroyed] Diss. Cand. Sci. (Psychol). Kazan, 2002. 166 p. (in Russ.).
 14. Uryvayev V.A., Boychuk B.V. Transformatsii lichnosti kak mnogoaspektnaya problyema [Transformation of the personality as a multidimensional problem] [Elyectronnyi resurs]. Klinicheskaya i meditsinskaya psikhologiya: issledovaniya, obucheniye, praktika. Elyektronnyi nauchnyi zhurnal [Clinical and medical psychology: research, training, practice. Electronic scientific journal], 2013, no. 2 (2). URL: http://medpsy.ru/climp (date оf access: 05.03.2015). (in Russ.).
 15. Chernov A. Yu., Bulanova I.S. Empiricheskiye modeli transformatsii lichnosti [Empirical models of personality transformation]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universityeta. Seriya 7, Filisofiya [Bulletin of Volgograd State University. Series 7, Philosophy]. 2014, no. 1 (21), рр. 59—66 (in Russ.).
 16. Shcherbatykh Yu.V. Psikhologiya stressa i metody korrektsii [Psychology of stress and correction techniques]. S. Peterburg: Piter, 2008. 256 р. (in Russ.).
 17. Basowitz H., Persky H., Korchin. Sh., Grinker R. Anxiety and Stress: An Interdiscipplinary Study of a Life Situation. New York: McGrow-Hill, 1955. 243 р. (In Engl.).
 18. Dohrenwend B.P., Link B.G., Kern R., Shrout P.E. et al. Measuring life events: The problem of variability within event categories. Special issue: II-IV. Advances in measuring life stress. Stress Med, 1990, Vol. 6, no. 3, рр. 179—187 (In Engl.).
 19. Duffy R.D., Allan B.A, Autin K.L, Bott E.M Calling and life satisfaction: It’s not about having it, it’s about living it. Journal of Counseling Psychology, 2013, Jan 60 (1), рр. 42—52 doi: 10.1037/a0030635 (In Engl.).
 20. Lens W., Paixão M. P., Herrera D., Grobler A. Future time perspective as a motivational variable: content and extension of future goals affect the quantity and quality of motivation. Japanese psychological research, Special issue: Time perspective study now, 2012, Vol. 54, no. 3, рр. 321—333 (In Engl.).
 21. Ryadinskaya Yev. Theoretical analysis of a systematic approach to the study of the strategies of life meaning of the individual under an armed conflict. «The Tenth International Conference on Eurasian scientific development». Proceedings of the Conference (September 02, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 2016, рр. 40—43. (In Engl.).
 22. Wong P.T.P. Meaning in life. In A. C. Michalos (Ed.). Encyclopedia of quality of life and well-being research, 2014, рр. 3894-3898. URL: http://www.springer.com/us/book/9789400707528 (date оf access: 05.03.2015). (In Engl.).
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????