Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us
Clinical Psychology and Special Education - №3 / 2022 | Перейти к описанию
Web of Science СС

  Previous issue (2022. Vol. 11, no. 2)

Clinical Psychology and Special Education

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2304-0394

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2012

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

The Special education in Poland: Integration or Segregation 1141

|

Zaorska M.
Doctor of Education, professor, Chair of Special Education, Department of Social Sciences, University of Warmia and Mazury, Member of the Committee of Pedagogical Sciences, Polish Academy of Science, Olsztyn, Poland
e-mail: mzaorska@poczta.onet.pl

Abstract
The article descraibes the history of the formation of an integrated education for children with disabilities in Poland. Particular attention is paid to recent initiatives of the Polish state, represented by the Ministry of National Education on the issue of inclusive education for disabled children and discussing these initiatives, by community professionals and parents.

Keywords: integration, inclusion, defect, disability, governmental and nongovernmental organizations

Column: Applied research

For Reference

References
  1.  Bogucka J., Nauczanie integracyjne w Polsce. W: Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia, Wydawnictwo Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 1996. 
  2. Majewski T., Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności, „Szkoła Specjalna” nr 3, 1999.
  3. Mikrut A., O paradygmacie pojęciowym w kontekście zmiany społecznego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych, B. Witkowska, K. Bidziński, P. Kurtyka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 2010.  
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dziennik Ustaw Nr 228, Warszawa 2010.
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych, Dziennik Ustaw Nr 228, Warszawa 2010.
  6. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego, Dziennik Urzędowy MEN, nr 9, Warszawa 1993.
  7. Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, GWP, Gdańsk 2005.
  8. Szczepankowska B., Projekt ogólnej definicji pojęcia „osoba niepełnosprawna”, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, nr 4 (142) 1994, Warszawa, CE-BRON.
  9. Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, PWN, Warszawa 2006. 
  10. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dziennik Ustaw 1991.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????