Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2020. Vol. 9, no. 3)

Included in Web of Science СС (ESCI)

Clinical Psychology and Special Education

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2304-0394

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse

License: CC BY-NC 4.0

Started in 2012

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Blind and Cecutient Child inThe Integration Education System in Poland

Zaorska M.
Doctor of Education, professor, Chair of Special Education, Department of Social Sciences, University of Warmia and Mazury, Member of the Committee of Pedagogical Sciences, Polish Academy of Science, Olsztyn, Poland
e-mail: mzaorska@poczta.onet.pl

Janiszewski-Nesteruck Z.
Doctor of Education, professor, University of Zielona Gora

Abstract
Integration training for children with various disabilities in modern Poland is the dominant direction of the school of education at all stages. A special group of children, integrated in mass education, are students with visual impairment - blind and cecutient children. Analysis of the complexities of integration or inclusive schooling of a child with pronounced visual impairments in Poland allows us to identify following problems: the need to develop and establish providing system for blind and cecutient students with special textbooks, didactic, technical and optical means, appropriate to their individual needs; organization of special extra classes in large schools for children with severe visual impairment to develop their competence and independence of life; the need to eliminate all the possible problems associated with visual impairment in children in secondary school, both in terms of the student and his teachers; the need to establish system of social help to families, in which one of the parents had to leave work for the education of the blind child at home.

Keywords: integration, integrational education, blindness, low vision

Column: Applied research

For Reference

References
 1. Bogucka J. Nauczanie integracyjne w Polsce. W: Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia, J. Bogucka, M. Kościelska (red.), Centrum Metodyczne Pomocy psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 1996.
 2. Dostępność polskich szkół wyższych dla osób niepełnosprawnych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007.
 3. Dykcik W. Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka, Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poznań 2000.
 4. Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.) Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, Kraków 2007.
 5. Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.). Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, Karków 2005.
 6. Kaczmarek B.M. (red.) Raport z diagnozy świdczonych usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnychn w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), Warszawa 2011.
 7. Kosakowski Cz., Zaorska M. (red.), Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2000.
 8. Kosakowski Cz. Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2003.
 9. Krause A. Integracyjne złudzenia ponowoczesności, Impuls, Kraków 2001.
 10. Krause A. Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Impuls, Kraków 2004.
 11. Krause A. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, Kraków 2010. 
 12. Majewski T. Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym, MEN, Warszawa 1997.
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. 2009 nr 23, poz. 133.
 14. Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., GUS, Warszawa 2004.
 15. Szumski G. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej, PWN, APS, Warszawa 2006
 16. www.org.edu.pl, (20.10.2013)
 17. www.men.gov.pl, (20.10.2013)
 18. Zalecenie nr 5 dla państw członkowskich – Plan Działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, Council of Europe, 2006.
 19. Zaorska M. Dziecko z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku w szkole masowej - szanse i zagrożenia rozwoju. W: Człowiek niepełnosprawny zagrożenia i szanse rozwoju, B. Aouil (red.), WSP, Bydgoszcz 1999.
 20. Zaorska M. Kształcenie integracyjne osób z zaburzeniami sprzężonymi. W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Cz. Kosakowski, M. Zaorska (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2000.
 21. Zaorska M. Rola rodziny w integracji dziecka z zaburzeniami złożonymi. W: Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, M. Chodkowska (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 22. Żółkowska T. Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Oficyna, Szczecin 2004.
 23. Żółkowska T. Uczelnia przyjazna niepełnosprawności. W: Pomiędzy stereotypami a rzeczywistością funkcjonowania osób niepełnosprawnych, B.A. Orłowska, P. Prüfer (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2011. 
 24. Żuraw H. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Żak, Warszawa 2008. 
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2021 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????