Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2021. Vol. 13, no. 4)

Psychological-Educational Studies

Former Title: Psychological Science and Education psyedu.ru

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2587-6139

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2009

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Relationship of Communicative and Formal Aspects of Thinking in Older Adolescents in the Context of Emotional Maladjustment 1439

|

Malyukova D.A.
Post-graduate Student, Faculty of Consultative and Clinical Psychology, Moscow City Psychological Pedagogical University, Moscow, Russia
e-mail: DM514@yandex.ru

Pugovkina O.D.
PhD in Psychology, Chair of Clinical Psychology and Psychotherapy, Department of Clinical and Counseling Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2878-9843
e-mail: olgapugovkina@yandex.ru

Abstract
Theproblemofstudyingsocialcognitionanditscontributiontothequalityofpsychologicalwell-beingandadaptation, ontheonehand, andtheproblemoftherelationofsocialandformalintelligence, ontheotherhand, definethesubjectofthisarticleandpresentedempiricalresearch. Thepaperdiscussesthecomplexityofthestudyofsocialcognition, especiallyintheaspectofdevelopmentassociatedwith a numberofmethodologicalproblemsandoffersanexperimentalstudyandevaluationofcommunicativeorientationofthinking, ortheabilitytochangepositionasoneoftheaspectsofsocialcognition, notplacinghighdemandsonverbalabilityof a person. TheproblemofdevelopmentandempiricaldataonsocialrelationsandformalintelligenceinadolescenceareconsideredfromthepointofviewoftheconceptofDysontogenesisof V.V. Lebedinskiy. Theempiricalstudyinvolvedyoungmenandwomenaged 16 to 18 years (N = 30). Ithasbeenshownthattheviolationofthecommunicativeaspectofthinkingшыassociatedwithemotionaldistress. Weformulatedhypothesesforfurtherresearchofcommunicativeandformalaspectsofthinking.

Keywords: social cognition, adolescence, emotional maladjustment, cognitive dysontogenesis, communicative orientation of thinking, formal intelligence

Column: Developmental Psychology

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2015070102

For Reference

References
 1. Belova S.S. Sotsial'nyiintellekt: sravnitel'nyianalizmetodikizmereniya. [Social Intelligence: A comparative analysis ofmeasurement methods]. In Lyusin D.V. (eds.) Sotsial'nyiintellekt: teoriya, izmerenie, issledovaniya [Social Intelligence: theory, measurement and researchers]. Moscow: Institute of Psychology RAS Publ., 2004, pp. 109–118.
 2. Blokhina E.T., Pugovkina O.D. Issledovaniekommunikativnoinapravlennostimyshleniya (“Modifitsirovannayametodikaopredeleniyaponyatii” A.B. Kholmogorovoi) i emotsional'noidezadaptatsii u studentov [The study of the communicative orientation of thinking (“Method construction of definitions” modified by A.B. Kholmogorova) and emotional maladjustment in students]. In Zvereva N.V., Roschina I.F. (eds.) MaterialyVserossiiskoinauchno-prakticheskoikonferentsii “Eksperimental'nyemetodikipatopsikhologii i opytikhprimeneniya” (g. Moskva, 23 sentyabrya 2011 g.) [Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference “Experimental methods in abnormal psychology and experience with their application in practice”]. Moscow Moscow: Publ. Moscow State University of Psychology & Education, 2011, pp. 34–37.
 3. Vygotskii L.S. Psikhologiyarazvitiyacheloveka [Psychology of Human Development]. Moscow: Publ. Smysl; Eksmo, 2005. 1136 p.
 4. EvdokimovaYa.G. Interpersonal'nyefaktoryemotsional'noidezadaptatsiistudentov. Diss. kand. psikhol. nauk. [Interpersonal factors of emotional maladaptation in students. Ph. D. (Psychology) diss.]. Moscow, 2008. 175 p.
 5. Emelin A.A. Ponyatiinye i metakognitivnyesposobnostipodrostkov s raznymiformamidizontogeneza. Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk. [Conceptual and metacognitive abilities in adolescents with different forms of disontogeny. Ph. D. (Psychology) Thesis.]. Moscow, 2013. 27 p.
 6. Ermilov T.A., Zvereva N.V. Osobennostiproizvol'nogotaktil'nogozapominaniya u zdorovykh i bol'nykhshizofrenieidetei i podrostkov (eksperimental'noeissledovanie) [Features of voluntary tactile memory in healthy and sick children and adolescents with schizophrenia (experimental study)]. Voprosypsikhicheskogozdorov'yadetei i podrostkov[Mental health of children and adolescents], 2005 (5), no 1, pp. 21–25.
 7. Zvereva N.V. Psikhicheskii i kognitivnyidizontogenez v detskoiklinicheskoipsikhologii [Mental and cognitive disontogeny in children clinical psychology]. In Zvereva N.V. (eds). Meditsinskaya (klinicheskaya) psikhologiya: traditsii i perspektivy [Medical (clinical) psychology: traditions and perspectives]. Moscow: Publ. Moscow State University of Psychology & Education,, 2013, pp 121–130.
 8. Zvereva N.V., Roshchina I.F. Nasledie V. V. Lebedinskogo i sovremennayaklinicheskayapsikhologiyadizontogeneza [Elektronnyiresurs] [Legacy of V.V. Lebedinsky and modern clinical psychology of dizontogeny]. Klinicheskaya i spetsial'nayapsikhologiya [Clinical Psychology and Special Education], 2012, no 4. Available at:https://psyjournals.ru/psyclin/2012/n4/57298.shtml (Accessed 03.10.2014). (In Russ., Abstr. in Engl.).
 9. Zvereva N.V., Khromov A.I. Vozrastnayadinamikamyslitel'noideyatel'nostidetei i podrostkov s endogennoipsikhicheskoipatologieinaprimeremetodik “Malaya predmetnayaklassifikatsiya” i “Konstruirovanieob"ektov” [Elektronnyiresurs] [Age-specific dynamics of cogitative activity of children and adolescents with endogenous psychic pathology by the example of“Lesser subject classification” and “Object construction” methods].Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2011, no 4. Available at: http://www.psyedu.ru/journal/2011/4/2557.phtml (Accessed 03.10.2014). (In Russ., Abstr. in Engl.).
 10. Pechnikova L.S., Levikova E.V. Sotsial'nyiintellekt i sotsial'nyenavykipodrostkov, bol'nykhshizofreniei [Social intelligence and social skills in adolescents with schizophrenia]. In Zvereva N.V. (eds). Meditsinskaya (klinicheskaya) psikhologiya: traditsii i perspektivy [Medical (clinical) psychology: traditions and perspectives]. Moscow: Publ. Moscow State University of Psychology & Education, 2013, pp. 236–241.
 11. PiazheZh. Evolyutsiyaintellekta v podrostkovom i yunosheskomvozraste [The evolution of intelligence in adolescence and early adulthood].Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 1997, no 4, pp. 56–64.
 12. Pluzhnikov I.V. Emotsional'nyiintellektpriaffektivnykhrasstroistvakh.Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk. [Emotional Intelligence in affective disorders. Ph. D. (Psychology) Thesis.]. Moscow, 2010. 34 p.
 13. Mafson L. (eds.) Podrostok i depressiya. Mezhlichnostnayapsikhoterapiya [Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents]. Moscow: Publ. Eksmo, 2003. 320 p.
 14. Prikhozhan A.M. Trevozhnost' u detei i podrostkov: psikhologicheskayapriroda i vozrastnayadinamika [Anxiety in children and adolescents: the psychological nature and age-specific dynamics]. Moscow: Moscow psychology-social institute; Voronezh: Publ. NPO “MODEK”, 2000. 304 p.
 15. Pugovkina O.D., Palamarchuk L.S. Sotsial'nyiintellekt i khronifikatsiidepressii [Social intelligence and chronification of depression]. Konsul'tativnayapsikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2013, no 1, pp. 114–125. (In Russ., abstr. in Engl.).
 16.  Raven Dzh.K., Raven Dzh., Kurt Dzh.Kh. Rukovodstvo k ProgressivnymMatritsamRavena i Slovarnymshkalam. Razdel 1. Obshchayachast' rukovodstva [Manual for Raven's Progressive Matrices and Vocabulary Scales. Section 1: General Overview]. Moscow: Kogito-Tsentr, 1997. 76 p.
 17. Rychkova O.V. Issledovaniyasotsial'nogopoznaniyaprishizofrenii [Researches of social cognition in schizophrenia]. Konsul'tativnayapsikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2013, no 1, pp. 63–89. (In Russ., abstr. in Engl.).
 18. Rychkova O.V., Kholmogorova A.B. “Sotsial'nyi intellect” v patopsikhologicheskoidiagnostike [“Social Intelligence” in pathopsychological diagnosis]. In Zvereva N.V. (eds.) MaterialyVserossiiskoinauchno-prakticheskoikonferentsii “Eksperimental'nyemetodikipatopsikhologii i opytikhprimeneniya” (g. Moskva, 23 sentyabrya 2011 g.) [Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference “Experimental methods abnormal psychology and experience with their application in practice”]. Moscow: Publ. Moscow State University of Psychology & Education, 2011, pp. 130–134.
 19. Semenova T.I. Vzaimosvyaz' intellekta i mekhanizmovpsikhologicheskoizashchity. Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk [Interrelation between intelligence and psychological defense mechanisms. Ph. D. (Psychology) Thesis.]. Moscow, 2004. 24 p.
 20. Sergienko E.A. Model' psikhicheskogo i teoriyaZh.Piazhe [Elektronnyiresurs] [Mentality model and Piaget’s theory]. Psikhologicheskieissledovaniya: elektron. nauch. zhurn [Psychological studies: the electronic scientific journal], 2009, no 1(3). Available at: http://psystudy.ru. (Accessed 28.09.2014). (In Russ., Abstr. in Engl.).
 21. Ushakov D.V.Sotsial'nyiintellektkak vid intellekta [Social intelligence as a kind of intelligence]. V sb. Sotsial'nyiintellekt: teoriya, izmerenie, issledovaniya [In: Social Intelligence: theory, measurement and researchers]. In Lyusin D.V. (eds.) Sotsial'nyiintellekt: teoriya, izmerenie, issledovaniya [Social Intelligence: theory, measurement and researchers]. Moscow: Institute of Psychology RAS Publ., 2004, pp. 11–28.
 22. Khazova S.A. Odarennyestarsheklassniki: faktoryriska i resursyrazvitiya [Elektronnyiresurs] [Gifted high school students: risk factors and development resources]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2012, no 4. Available at: https://psyjournals.ru/psyedu/2012/n4/57748.shtml (Accessed 03.10.2014). (In Russ., Abstr. in Engl.).
 23. Kholmogorova A.B. Narusheniyarefleksivnoiregulyatsiipoznavatel'noideyatel'nostiprishizofrenii. Diss. kand. psikhol. nauk. [Violations of reflective regulation of cognitive activity in schizophrenia. Ph. D. (Psychology) diss.]. Moscow, 1983. 213 p.
 24. Kholmogorova A.B., Volikova S.V. Osnovnyeitogiissledovaniifaktorovsuitsidal'nogoriska u podrostkovnaosnovepsikhosotsial'noimnogofaktornoimodelirasstroistvaffektivnogo spectra [Elektronnyiresurs] [The main results of the study of suicide risk factors in adolescents based on a multivariate model of psychosocial disorders, affective spectrum].Meditsinskayapsikhologiya v Rossii: elektron. nauch. zhurn.[Medical Psychology in Russia: the electronic scientific journal], 2012, no 2. Available at:http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2012_2_13/nomer/nomer11.php (Accessed 03.10.2014). (In Russ.).
 25. Kholmogorova A.B., Garanyan N.G., Petrova G.A. Sotsial'nayapodderzhka i psikhicheskoezdorov'e [Social support and mental health]. InZhuravlev A.V.(eds.) Psikhologiya: sovremennyenapravleniyamezhdistsiplinarnykhissledovanii [Psychology: modern trends in interdisciplinary research]. Moscow: Institute ofPsychology RAS Publ., 2003, pp. 139–163.
 26. Kholmogorova A.B., Zaretskii V.K. Mozhet li byt' poleznarossiiskayapsikhologiya v reshenii problem sovremennoipsikhoterapii: razmyshleniyaposleKhKhkongressainternatsional'noifederatsiipsikhoterapii (IFP) [Elektronnyiresurs] [Can Russian psychology be useful in solving the problems of modern psychotherapy: Reflections after the Twentieth Congress of International Federation for Psychotherapy (IFP)]. Meditsinskayapsikhologiya v Rossii: elektron. nauch. zhurn. [Medical Psychology in Russia: the electronic scientific journal], 2010, no 4. Available at:http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2010_4_5/nomer/nomer09.php (Accessed 03.10.2014). (In Russ.).
 27. Kholmogorova A.B., Smirnova N.S. Kompleksnaya model' interpersonal'nykhotnosheniikakteoreticheskayaosnovadlyaikhizucheniya u podrostkov s narusheniyamipovedeniya [A Comprehensive model of interpersonal relations as a theoretical basis for their study in adolescents with deviant behaviour]. Kul'turno-istoricheskayapsikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2009, no 4, pp. 94–99.
 28.  Blakemore S.J. Development of the social brain in adolescence.Journal of the Royal Society of Medicine, March 2012, pp. 111–116.(In Russ., Abstr. in Engl.).
 29. Vasilyev I.A. (2013). Intellectual emotions. Psychology in Russia: State of the Art, 2013, no. 6(4), pp. 134–142. doi:10.11621/pir.2013.0411
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????