Multidisciplinary clinical and psychological aspects of diagnosis

2899

Abstract

The article discusses the current state of the problem a multidisciplinary approach to the diagnosis of infantile autism and early-onset schizophrenia, differentiation of these diseases. The purpose of this study, which has been conducted at the Mental Health Research Center, is to determine the biological (immunological and physiological), pathopsychological markers of infantile autism and early-onset schizophrenia for potential use as an additional differential diagnostic tool in the clinical evaluation of patients. Allocated to types of cognitive dizontogenezis, which are different and specific for infantile autism and early-onset schizophrenia. Timely early diagnosis of autism in childhood is important for follow-up habilitation. Habilitation of children can be built on the basis of the identification of the zone of proximal development, allowing adequately and correctly pick the individual correction programs for each sick child. In turn, the identification of the zone of proximal development can be performed using multidisciplinario approach.

General Information

Keywords: infantile autism, autism spectrum disorders, early-onset schizophrenia, diagnosis, clinical and pathopsychologi¬cal markers, cognitive dizontogenezis

Journal rubric: Education & Intervention Methods

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2016140408

For citation: Simashkova N.V., Klyushnik T.P., Koval-Zaitsev A.A., Yakupova L.P. Multidisciplinary clinical and psychological aspects of diagnosis. Autizm i narusheniya razvitiya = Autism and Developmental Disorders, 2016. Vol. 14, no. 4, pp. 51–67. DOI: 10.17759/autdd.2016140408. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Androsova L.V., Simashkova N.V., Shushpanova O.V., Otman I.N., Klyushnik T.P. Vozmozhnosti ispol’zovaniya nekoto­rykh immunologicheskikh pokazatelei dlya otsenki tyazhesti klinicheskogo sostoyaniya patsientov s nachavsheisya v detskom vozraste shizofreniei [The possibility of using immunological parameters for the evaluation of the clinical state of patients with childhood-onset schizophrenia]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova [Neuroscience and Behavioral Physiology], 2016. Vol. 116, no. 2, pp. 85—89.
 2. Bashina V.M., Simashkova N.V. Sistematika detskoi shizofrenii [Systematics of childhood-onset schizophrenia]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova [Neuroscience and Behavioral Physiology], 1989. Vol. 89, no. 8, pp. 69—75.
 3. Bashina V.M. Autisticheskie rasstroistva. Psikhiatriya: natsional’noe rukovodstvo [Autism spectrum disorders. Psychiatry: a national guide]. Moscow: Publ. GEOTAR-Media, 2009. Pp. 700—727.
 4. Zvereva N.V., Koval-Zaytsev A.A. Kognitivnyi dizontogenez pri rasstroistvakh autisticheskogo spektra i endo­gennoi psikhicheskoi patologii u detei i podrostkov [Cognitive dizontogenezis with autism spectrum disorders and endogenous mental disorders in children and adolescents]. Vestnik soveta molodykh uchenykh i spetsialistov Chelyabinskoi oblasti [Council of young scientists and specialists of Chelyabinsk Oblast Herald], 2016, no. 2 (13), vol. 4, pp. 12—19.
 5. Klyushnik T.P., Androsova L.V., Simashkova N.V., Zozulya S.A., Otman I.N., Koval’-Zaitsev A.A. Sostoyanie vrozhdennogo i priobretennogo immuniteta u detei s psikhoticheskimi formami rasstroistv autisticheskogo spektra [Innate and adaptive immunity in children with psychotic forms of autism-spectrum disorders]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova [Neuroscience and Behavioral Physiology], 2011. Vol. 111 (8), pp. 41—45.
 6. Klyushnik T.P., Androsova L.V., Simashkova N.V., Zozulya S.A., Otman I.N., Shushpanova O.V., Makarova L.O., Du­pin A.M. Sostoyanie immunnoi sistemy v kontinuume rasstroistv autisticheskogo i shizofrenicheskogo spektra [Status of the immune system in the continuum of autistic disorders and schizophrenia spectrum]. Vestnik soveta molodykh uchenykh i spetsialistov Chelyabinskoi oblasti [Council of young scientists and specialists of Chelyabinsk Oblast Herald], 2016. No. 2 (13), vol. 3, pp. 62—65.
 7. Koval’-Zaitsev A.A. Vidy kognitivnogo dizontogeneza u detei, bol’nykh endogennymi psikhicheskimi zabolevani­yami, protekayushchimi s autisticheskimi rasstroistvami. Avtoref. diss. … kand. psikhol. nauk [Types of cognitive dysontogenesis in children with endogenous psychic diseases supported by autism spectrum disorders. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Saint-Petersburg, 2010. 26 p.
 8. Koval’-Zaitsev A.A. Mul’tidistsiplinarnyi podkhod pri rabote s det’mi, stradayushchimi rasstroistvami autis­ticheskogo spektra [Multidisciplinary approach to working with autistic children]. Psikhicheskoe zdorov’e de­tei strany — budushchee zdorov’e natsii: sbornik materialov Vserossiiskoi konferentsii po detskoi psikhiatrii i narkologii [Proceedings of the All-Russian conference on juvenile psychiatry and narcology]. Yaroslavl’, 2016, pp. 189—191.
 9. Lebedinskii V.V. Autizm kak model’ emotsional’nogo dizontogeneza [Autism as a model of emotional dysonto­genesis]. Vestnik Moskovskogo universiteta, seriya 14 Psikhologiya [Moscow State University Herald, series №14 Psychology]. 1996, no. 2, pp. 3—37.
 10. MKB-10. Mezhdunarodnaya klassifikatsiya boleznei (10‑i peresmotr). Klassifikatsiya psikhicheskikh i pove­dencheskikh rasstroistv. Klinicheskie opisaniya i ukazaniya po diagnostike [ICD-10. International classifica­tion of diseases (10th revision). Classification of psychic and behavioral disorders. Clinical descriptions and references for diagnosing]. Saint-Petersburg: Publ. Overlaid, 1994. 303 p. (In Russ.)
 11. Simashkova N.V, Klyushnik T.P., Yakupova L.P., Koval’-Zaitsev A.A., Lobacheva M.V. Mul’tidistsiplinarnaya kliniko-bio­logicheskaya kharakteristika giperkinetichekikh rasstroistv pri detskom autizme [Multidisciplinary clinical and biological characteristic of hyperkinetic disorders in early onset autism]. Nevrologiya, neiropsikhiatriya, psikhosomatika [Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics]. 2012, special issue no. 2/12 «Kognitivnye i drugie nervno-psikhicheskie rasstroistva [Cognitive and other neuropsychic disorders]», pp. 78—83.
 12. Simashkova N.V., Koval’-Zaitsev A.A., Zvereva N.V., Khromov A.I. Kognitivnyi defitsit v strukture rasstroistv au­tisticheskogo spektra [Cognitive deficit in the structure of autism spectrum disorders]. Psikhiatriya [Psychiatry]. 2010, no. 6 (48), pp. 5—15.
 13. Simashkova N.V. Effektivnaya farmakoterapiya i reabilitatsiya bol‘nykh s rasstroistvami autisticheskogo spektra [Effective drug therapy and reabilitation of autistic patients]. Effektivnaya farmakoterapiya. Nevrologiya i psikhi­atriya [Effective drug therapy]. 2011, no. 3, pp. 14—22.
 14. Simashkova N.V. Rasstroistva autisticheskogo spektra u detei [Autism spectrum disorders in children]. Moscow: Publ. Avtorskaya akademiya, 2013. 264 p. (In Russ.)
 15. Simashkova N.V., Lobacheva M.V., Korochkin A.V., Zhitlovskii V.E. Giperkineticheskii sindrom u detei pri rasstroist­vakh autisticheskogo spektra razlichnogo geneza, puti abilitatsii [Hyperkinetic syndrome in children with autism spectrum disorders of different geneses, ways of habilitation]. Detskaya bol’nitsa [Child hospital]. 2015, no. 1 (59), pp. 38—42.
 16. Simashkova N.V., Klyushnik T.P. and others. Kliniko-biologicheskie aspekty rasstroistv autisticheskogo spectra [Clinical and biological aspects of autism spectrum disorders]. Moscow: Publ. Geotar-Media, 2016. 288 p. (In Russ.)
 17. Simashkova N.V., Klyushnik T.P., Androsova L.V., Yakupova L.P. Kliniko-biologicheskie podkhody k izucheniyu rasstroistv autisticheskogo spektra i shizofrenii u detei v differentsial’no-diagnosticheskom aspekte [Clinical and biological approaches to studying autism spectrum disorders and schizophrenia in children in the aspect of dif­ferential diagnosis]. Psikhicheskoe zdorov’e detei strany — budushchee zdorov’e natsii: sbornik materialov Vse­rossiiskoi konferentsii po detskoi psikhiatrii i narkologii [Proceedings of the All-Russian conference on juvenile psychiatry and narcology]. Yaroslavl’, 2016, pp. 359—361.
 18. Yakupova L.P, Simashkova N.V. Svyaz’ narushenii EEG s klinicheskimi osobennostyami rasstroistv autistichesk­ogo spektra [Connection of EEG faults to clinical characteristics of autism spectrum disorders]. Vestnik Soveta molodykh uchenykh i spetsialistov Chelyabinskoi oblasti [Council of young scientists and specialists of Chelyabinsk Oblast Herald]. 2016, no. 2 (13), vol. 3, pp. 134—137.
 19. Ashwood P. Krakowiak P. Hertz-Picciotto I., Hansen R. Pessah I., Van de Water J. Elevated plasma cytokines in autism spectrum disorders provide evidence of immune dysfunction and are associated with impaired behavioral outcome. Brain Behav Immun. 2011. 25 (1): 40—45. doi: 10.1016/j.bbi.2010.08.003.
 20. Brown A.S., Sourander A., Hinkka-Yli-Salomäki S., McKeague I.W., Sundvall J., Surcel H.M. Elevated maternal C-reactive protein and autism in a national birth cohort. Mol Psychiatry. 2014. 19 (2): 259—264. doi: 10.1038/ mp.2012.197.
 21. Bush G., Fink M., Petrides G., Dowling F., Francis A. Catatonia. I. Rating scale and standardized examination. Acta Psychiatr Scand, 1996. 93 (2): 129—136.
 22. Clemmens L. A systematic review of the long-term outcome of early onset schizophrenia / L. Clemmens, D.L. Ver­naland H-Ch. Steinhausen // BMC Psychiatry, 2012, 12:150
 23. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders — DSM-IV-TR. American Psychiatric Association, 2000.
 24. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. (DSM-V). Washington: American Psychiatric Association, 2013. 947 p.
 25. Garralda M.E., Raynaud J.P. Brain, mind, and developmental psychopathology in childhood, UK, Copyringht 2012 by international Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), 2012, p. 317.
 26. Gillberg C. The Biology of the Autistic Syndromes / C. Gillberg, M. Coleman // 3rd Edition Cambridge Univer­sity Press. 2000. 330 p.
 27. Maeyer-Lindenberg A. Introduction to topic: Autism spectrum disorders // Der Nervenarzt. 2011. N 5. p. 551— 552.
 28. Remschmidt H. Schzophrenie and Related Disorderers in Children and Adolescents / H. Remschmidt, F.V. Theisen // Journal of Neural Transmission Supplement. no. 69 (2005).
 29. Schopler E. Reichler R.J., DeVellis R.F., Daly K. Toward objective classification of childhood autism: Chilhood Autism Rating Scale (CARS). Journal of Autism and Developmental Disorders. 1980. 10 (1): 91—103.
 30. Shopler E., Reichler R. Psychoeducation Profile. Baltimor, University Park Press (1979).
 31. Spearing M.K., Post R.M., Leverich G.S., Brandt D., Nolen W. Modification of the Clinical Global Impressions (CGI) Scale for use in bipolar illness (BP): the CGI-BP. Psychiatry Res. 1997. 73 (3). 159—171.
 32. Zavadenko N.N. New Approaches to the Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder / Simashko­va N.V. // Neuroscience and Behavioral Physiology. 2014. Vol. 45. Issue 7. P. 837—842.

 

Information About the Authors

Natalya V. Simashkova, Doctor of Medicine, Professor, Head of the Child Psychiatry Department, Mental Health Research Center, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8809-3429, e-mail: simashkovanv@mail.ru

Tatyana P. Klyushnik, Doctor of Medicine, Professor, director,, Mental Health Research Center, Head of the Laboratory of Mo¬lecular Biochemistry MHRC, Moscow, Russia, e-mail: klushnik2004@mail.ru

Aleksey A. Koval-Zaitsev, Senior Lecturer, Department of Neuro- and Patho-Psychology, Faculty of Clinical and Special Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Research Fellow, Department of Medical Psychology, Research Center of Mental Health, RAMS, Moscow, Russia, e-mail: koval-zaitsev@mail.ru

Lyubov P. Yakupova, PhD in Medicine, senior researcher,, Mental Health Research Center, Moscow, Russia, e-mail: yakupoval@mail.ru

Metrics

Views

Total: 3150
Previous month: 12
Current month: 1

Downloads

Total: 2899
Previous month: 8
Current month: 1