Yulia Vladimirovna Olkhova

PsyJournalsID: 10502

3rd year postgraduate student of the Institute of Pedagogy and Psychology of Education, Krasnoyarsk State Pedagogical University named by V.P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russia, yurta_85@mail.ru

Last updated: 12.07.2021