Nikolai Nikolaevich Timokhin

PsyJournalsID: 11357

MA in Psychology, Rostov-na-Donu, Russia, timokhin@sfedu.ru

ORCID: 0000-0002-9146-8658

Last updated: 11.07.2022