Elizaveta Alexandrovna Korotaevskaya

PsyJournalsID: 12384

St. Petersburg State University, e.korotaevskaya@spbu.ru

ORCID: 0009-0005-9721-5976

Last updated: 03.08.2023