Anton V. Dyachenko

PsyJournalsID: 13119

PHOENIX Medical and Rehabilitation Scientific Center; Rostov State Medical University, Rostov-na-Donu, Russia, avddoc@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-6050-8215

Last updated: 05.04.2024