Stoyko Ivanov

Stoyko Ivanov

PsyJournalsID: 8063

Doctor of Psychology, professor, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia, Bulgaria, stoykoivanov@abv.bg

Last updated: 31.08.2020

Articles 1