Nadezhda Bisenovna Zhiyenbayeva

PsyJournalsID: 9846

Doctor of Psychology, Almaty, Kazakhstan, zh_nadejda@mail.ru

ORCID: 0000-0003-1868-2743

Last updated: 06.09.2020