The Drama of the Hero is the Drama of the Author. Reflections on the Occasion of the 200th Anniversary of F.M. Dostoevsky

37

Abstract

The article is dedicated to the anniversary of the Russian writer Dostoevsky. The article examines how Dostoevsky implements his deep metaphysical problems in his hero, in the artistic image of the character. The connection of the antagonist heroes with the author's protagonists is proved; sometimes they seem to change places.

General Information

Keywords: Dostoevsky, hero-antagonist, protogonist, hero-ideologue, fate, character, personality, hero, author, dialogism

Journal rubric: World Literature. Textology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/langt.2021080406

Received: 01.12.2021

Accepted:

For citation: Suzi V.N. The Drama of the Hero is the Drama of the Author. Reflections on the Occasion of the 200th Anniversary of F.M. Dostoevsky [Elektronnyi resurs]. Âzyk i tekst = Language and Text, 2021. Vol. 8, no. 4, pp. 40–53. DOI: 10.17759/langt.2021080406. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Bakhtin M.M. Problemy tvorchestva Dostoevskogo. Stat'i i Tolstom. Zapiski kursa lektsii po istorii russkoi literatury. Sobr. soch.: in 7 vol. Vol. 2. 2000. Moscow: Russkie slovari, 799 p.
  2. Vititnev S.F., Shmeleva A.V. Evolyutsiya i ideinye osobennosti sotsial'no-politicheskikh vozzrenii F.M. Dostoevskogo. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Istoriya i politicheskie nauki=Bulletin of the Moscow State Region University. Series: History and Political Science, 2021, no. 3, pp. 45–58. DOI: 10.18384/2310-676X-2021-3-45-58
  3. Grigor'ev A. Avtobiografiya. Moi literaturnye i nravstvennye skital'chestva. 1915. Moscow: Publ. K.F. Nekrasova, 256 p.
  4. Dostoevskii F.M. Poln. sobr. soch.: in 30 vol. Vol. 8. 1973. Leningrad: Nauka, 511 p.
  5. Mikhailovskii N.K. O Dostoevskom i g. Merezhkovskom. Literaturnaya kritika i vospominaniya. 1995. Moscow: Iskusstvo, 588 p.
  6. Pomerants G.S. Otkrytost' bezdne. Vstrechi s Dostoevskim. 1990. Moscow: Sovetskii pisatel', 384 p.
  7. Tarasov B.N. Dostoevskii. Pravoslavnaya entsiklopediya: in 64 vol. Vol. 16. 2007. Moscow: Tserkovno-nauchnyi tsentr «Pravoslavnaya Entsiklopediya», pp.88-100.
  8. Tikhomirov B.N. Religioznye aspekty tvorchestva F.M. Dostoevskogo. Problemy interpretatsii, kommentirovaniya, tekstologii: Avtoreferat diss. dokt. filol. nauk. Petrozavodsk, 2006. 42 p.

Information About the Authors

Valerii N. Suzi, Doctor of Philology, Independent researcher, Finland, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7493-4282, e-mail: vnsuzi@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 245
Previous month: 14
Current month: 9

Downloads

Total: 37
Previous month: 0
Current month: 0