Iryna A. Grechukha

Iryna A. Grechukha

PsyJournalsID: 10206

Postgraduate student, Department of Developmental Psychology and Counseling, The Socio-psychological Faculty, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine, irinagreczucha@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1704-4320

Last updated: 15.01.2021