Julia V Varlakova

PsyJournalsID: 10399

Teacher-Psychologist, School No. 87, Rostov-na-Donu, Russia, varlackowayulija@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-7876-9176

Last updated: 27.05.2021