Ksenija V. Nazarova

Ksenija V. Nazarova

PsyJournalsID: 11187

Teacher- Psychologist, School № 1241, Moscow, Russia, nazarovakv@school1241.com

ORCID: 0000-0002-7363-9935

Last updated: 11.04.2022