Olga V. Shcherbakova

PsyJournalsID: 11260

PhD in Psychology, Saint Petersburg State University, St.Petersburg, Russia, o.shcherbakova@spbu.ru

Last updated: 24.05.2022