Sergey G. Lovkov

Sergey G. Lovkov

PsyJournalsID: 11276

Ph.D. Student, Chair of Practical Psychology, Department of Psychology and Pedagogy, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University), Nizhniy Novgorod, Russia, lovscom@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-3692-0402

Last updated: 26.05.2022

Journal Articles 1