Olga V. Gordyakova

Olga V. Gordyakova

PsyJournalsID: 12899

PhD in Psychology, Professor of the Department of Social Psychology, Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia, o_gordyakova@mail.ru

ORCID: 0000-0003-3694-0734

Last updated: 30.12.2023

Journal Articles 2