Guzeliya Rifcatovna Khuzeeva

PsyJournalsID: 13492

PhD, Moscow, Russia, guzeliya.h@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-1104-9489

Last updated: 14.06.2024