Irina Vladimirovna Blinnikova

Irina Vladimirovna Blinnikova

PsyJournalsID: 1947

PhD in Psychology, Senior Researcher in the Laboratory of Work Psychology, Department of Psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, blinnikovamslu@hotmail.com, blinnikova@psychol.ras.ru

ORCID: 0000-0001-5163-6859

Last updated: 23.10.2020

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 3