Galina Yakovlevna Menshikova

Galina Yakovlevna Menshikova

PsyJournalsID: 3379

Doctor of Psychology, Head of the Laboratory, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, gmenshikova@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5670-921X

Last updated: 30.12.2020