Marina Katkova

PsyJournalsID: 6088

Center for psycholog&economy studies, Saratov branch of Plekhanov Russian University of Economics at Saratov Science Center of Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia, psychecon@gmail.com

Last updated: 20.10.2013

Proceeding Articles on PsyJournals.ru Portal 1