Svetlana Vladimirovna Fedotova

Svetlana Vladimirovna Fedotova

PsyJournalsID: 7059

PhD in Psychology, engeneer, Faculty of psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, fedotova-s@yandex.ru

Last updated: 30.10.2018