Olga Evgenyevna Kuznetsova

Olga Evgenyevna Kuznetsova

PsyJournalsID: 7915

PhD in Psychology, docent, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Associate Professor of Psychology departament, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia, kuznetsovaolga1@yandex.ru

Last updated: 29.09.2017

Articles 1