Gulzat Senimovna Sansyzbaeva

PsyJournalsID: 8907

Master Student, Suleyman Demirel University, Almaty, Kazakhstan, sansyzbaeva.gulzat@mail.ru

Last updated: 04.04.2019

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1