Anastasia Viktorovna Zhukova

PsyJournalsID: 9286

PhD in Psychology, Docent, Teacher, Udmurt State University, Izhevsk, Russia

Last updated: 27.05.2020