Interconnection of personal qualities of a subject with ecopsychological types of interaction in activities and communication

536

Abstract

The article presents the results of an empirical study of the relationship of ecopsychological types of interaction with the personal qualities of the subjects of communication and joint educational and professional activities. It is shown on a sample of students and government officials that common values are common predictors of eco-psychological types of communicative interaction, and common factors in interactions of students in educational activities of students, and common factors in professional activities of state employees.

General Information

Keywords: ecopsychological types of interaction, personality traits, interconnection, joint activities, communication, students, civil servants

Journal rubric: Ecological Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2019120406

Funding. The work was performed as part of the state assignment of the PI RAE.

Acknowledgements. The authors are grateful in data collecting to psychologists Shirokova A.R. and Yaryginu I.N.

For citation: Kaptsov A.V., Panov V.I. Interconnection of personal qualities of a subject with ecopsychological types of interaction in activities and communication. Eksperimental'naâ psihologiâ = Experimental Psychology (Russia), 2019. Vol. 12, no. 4, pp. 72–80. DOI: 10.17759/exppsy.2019120406. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Brushlinskiy A.V. Izbrannyye psikhologicheskiye trudy [Selected psychological works]. Moscow: Izd-vo «Institut psikhologii RAN», 2006. 623 p.
 2. Dmitrieva L.G. Problema asimmetrichnosti i neravnovesnosti psikhologicheskikh pozitsii v dialogicheskom vzaimodeistvii [Elektronnyi resurs] // Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie. 2009, no 4, URL: http://psyedu.ru/journal/2009/4/Dmitrieva.phtml (data obrashcheniya 26.07.2019). 23 p.
 3. Znakov V.V. Teoriya psikhicheskogo kak protsessa i protsessual’naya logiko-smyslovaya kartina mira [The theory of mental as a process and procedural logical-semantic picture of the world]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological journal]. 2018. Vol. 39, no. 2. pp. 37—47.
 4. Kaptsov A.V. Lichnostnoye i intellektual’noye razvitiye studentov v usloviyakh uchebnoy gruppy sovremennogo vuza [Personal and intellectual development of students in a study group of a modern university]. Samara: Izd-vo SNTS RAN, 2011. 214 p.
 5. Kaptsov A.V. Psikhologicheskaya aksiometriya lichnosti i gruppy [Psychological axiometry of the individual and group]. Samara: SamLyuksPrint, 2015. 112 p.
 6. Kaptsov A.V. Struktura vzaimodeystviy v maloy gruppe [The structure of interactions in a small group]. Vestnik Samarskoy gumanitarnoy akademii. Seriya Psikhologiya [Bulletin of the Samara Humanitarian Academy. Psychology series]. 2017, no. 1 (21), pp. 147—158.
 7. Kaptsov A.V., Nekrasova E.V. Vzaimosvyaz’ disgarmonii mezhlichnostnykh otnoshenii i neravnovesnosti aksiosfery lichnosti starsheklassnikov [The relationship of the disharmony of interpersonal relations and the imbalance of the axiosphere of the personality of high school students] [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education] 2011, no. 4, URL: http:// psyedu.ru/journal/2011/4/2565.phtml (data obrashcheniya 26.07.2019).
 8. Kaptsov A.V., Panov V.I. Tipologiya mezhindividnykh vzaimodeystviy s pozitsii ekopsikhologicheskogo podkhoda [Typology of interindividual interactions from the standpoint of the ecopsychological approach]. Kn. Ekopsikhologicheskiye issledovaniya-4: kollektivnaya monografiya / pod red. V.I. Panova [Ecopsychological research-4: collective monograph / ed. in and. Panov]. Moscow: FGBNU «Psikhologicheskiy institut RAO»; St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2016, pp. 141—155.
 9. Kaptsov A.V., Shirokov A.R. Osobennosti validizatsii metodik opredeleniya ekopsikhologicheskikh tipov vzaimodeistviya [Features of validation of methods for determining ecopsychological types of interaction] Vestnik Samarskoi gumanitarnoi akademii. Seriya Psikhologiya [Bulletin of the Samara Humanitarian Academy. Psychology series]. 2018, no. 2 (24), pp. 118—126.
 10. Kompleksnaya psikhologicheskaya diagnostika obshcheniya: metodicheskaya razrabotka /sost. G.V. Akopov, T.V. Semenova [Comprehensive psychological diagnosis of communication: methodical development / comp. G.V. Akopov, T.V. Semenov]. Samara: PGSGA, 2015. 32 p.
 11. Krylov A.K., Aleksandrov Yu.I. Osobennosti vzaimodeistviya reflektornogo agenta so sredoi: model’noe issledovanie [Features of the interaction of the reflex agent with the environment: a model study] Eksperimental’naya psikhologiya [Experimental psychology]. 2009. Tom 2. no. 1, p. 5—22.
 12. Lioznova E.V. Razrabotka i aprobatsiya metoda diagnostiki osobennostei razvitiya sub”ekta obshcheniya (SRSO) [Development and testing of a method for diagnosing features of the development of the subject of communication (SRSO)] [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education]. 2014, t. 6, № 2, s. 334—344. URL:http://psyedu.ru/journal/2014/2/Lioznova. phtml (data obrashcheniya 26.07.2019).
 13. Panov V.I. Ekologicheskaya psikhologiya: Opyt postroyeniya metodologii [Ecological psychology: The experience of building a methodology]. Moscow: Nauka, 2004. 197 p.
 14. Panov V.I. Ekopsikhologicheskiye vzaimodeystviya: vidy i tipologiya [Ecopsychological interactions: types and typology]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo [Social psychology and society]. 2013, no. 3, pp. 13—27.
 15. Panov V. From Environmental Psychology to Subject-Environment Interactions. Proceedings of the 2017 2nd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2017), Part of the series ASSEHR. Moscow, 2017. Vol. 124, pp. 1135—1139. doi: 10.2991/iccessh-17.2017.265

Information About the Authors

Alexander V. Kaptsov, Doctor of Psychology, Head of the Research Center, Moscow City Pedagogical University, Samara Branch, Samara, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7999-6546, e-mail: avkaptsov@mail.ru

Victor I. Panov, Doctor of Psychology, Member of the RAE, Professor, Chief of the Laboratory of Ecopsychology of Development and Psychodidactics, Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Corresponding Member of the International Academy of Pedagogical and Social Science, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3189-5455, e-mail: ecovip@mail.ru

Metrics

Views

Total: 1114
Previous month: 11
Current month: 15

Downloads

Total: 536
Previous month: 5
Current month: 8