The agency of cadets and students in the context of subject-environmental interactions with the educational environment

291

Abstract

The article presents the results of the study of the disposition to the subject or object position in the context of subject-environmental interactions with the educational environments of military and pedagogical universities. The study involved 199 respondents. The obtained data showed a higher disposition of the cadets for the adoption of a subjective position, while for students the tendency to accept an object position is more typical (F = 3.498, p = 0.043). The assessment of subject qualities with the help of a psychological hardiness test, conducted on the same sample, showed that the educational environment of a military high school is more likely to belong to a “career” rather than a “dogmatic type”.

General Information

Keywords: agency, agency/object position, cadets, students, subject-environment interactions, military high school, pedagogical university, educational environment, “dogmatic type”, “career type”

Journal rubric: Ecological Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2019120405

Funding. The publication has been prepared with the support of the Governmental funding project.

For citation: Lidskaya E.V., Mdivani M.O., Panov V.I. The agency of cadets and students in the context of subject-environmental interactions with the educational environment. Eksperimental'naâ psihologiâ = Experimental Psychology (Russia), 2019. Vol. 12, no. 4, pp. 62–71. DOI: 10.17759/exppsy.2019120405. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Vachkov I.V. Polisub”ektnoe vzaimodejstvie v obrazovatel’noj srede [Polysubject interaction in instructional environment] // Psihologija. Zhurnal Vysshej shkoly jekonomiki, 2014, v.11, no. 2, pp. 36— 50.
 2. Gajdar K.M. Social’no-psihologicheskaja koncepcija gruppovogo sub”ekta [Socio-psychological concept of a group subject]. Voronezh : Publ. Voronezh. un-ta, 2013. 396 p.
 3. Kapcov A.V. Psihologo-pedagogicheskaja koncepcija lichnostnogo razvitija studentov v uslovijah uchebnoj gruppy [Psychological and pedagogical concept of personal development students in the study group]: diss. … dokt. psihol. n., Samara, 2017. 556 p.
 4. Kodess P.B. Jekopsihologicheskie vzaimodejstvija s professional’noj sredoj (na primere socionomicheskih professij) [Ecopsychological interactions with the professional environment (on the example of socionomic professions)] // Jekologicheskie issledovanija — 2 /pod red. V.I. Panova. Moscow: URAO «Psihologicheskij institut», 2011, pp. 238—249.
 5. Kolonickaya O.L. Gumanitarnaya sreda — odin iz sposobov resheniya problem vysshego professional’nogo obrazovaniya [The humanitarian environment is one of the ways to solve the problems of higher professional education] // Molodoj uchenyj [Young scientist (Russia)], 2012, no. 5, pp. 431—435. URL https://moluch. ru/archive/40/4698/ (data obrashcheniya: 22.11.2019).
 6. Krylov A.K., Aleksandrov YU.I. Osobennosti vzaimodejstviya reflektornogo agenta so sredoj: model’noe issledovanie [Features of the interaction of the reflex agent with the environment: a model study] // Ehksperimental’naya psihologiya [Experimental Psychology (Russia)], 2009, no 1, pp. 5—22.
 7. Leont’ev D.A., Rasskazova E.I. Test zhiznestojkosti [Resilience test]. Moscow: Publ. Smysl, 2006. 63 p.
 8. Lidskaja Je.V. Jekopsihologicheskie vzaimodejstvija v social’nom razvitii detej rannego vozrasta [Ecopsychological interactions in the social development of young children] // Jekologicheskie issledovanija — 2: k 15-letiju laboratorii jekopsihologii razvitija /pod red. V.I. Panova. Moscow: URAO «Psihologicheskij institut», 2011, pp. 193—203.
 9. Lidskaja Je.V., Mdivani M.O., Noskova O.G. Metod interv’ju v jekopsihologicheskom issledovanii professij (na primere truda notariusov) [Interview method in ecopsychological research of professions (on the example of notary labor)] // Jekopsihologicheskie issledovanija: sb.materialov 5-oj Rossijskoj konferencii po jekopsihologicheskkoj psihologii. Moscow: PI RAO, 2009, no. 255—277.
 10. Mdivani M.O. Razrabotka metodiki opredeleniya ob”ektnoj/sub”ektnoj pozicii vo vzaimodejstviyah v obrazovatel’noj srede [Development of methods for determining the object/subject position in interactions in the educational environment] // Ot istokov k sovremennosti: 130 let organizacii psihologicheskogo obshchestva pri Moskovskom universitete: Sbornik materialov yubilejnoj konferencii. In 5 volumes: Vol. 2. In Bogoyavlenskaya D.B. (ed.). Moscow: Publ. Kogito-Centr, 2015, pp. 377—380.
 11. Panov V.I. Jekologicheskaja psihologija: opyt postroenija metodologii [Ecological psychology: the experience of building a methodology]. Moscow: Nauka, 2004, 197 p.
 12. Panov V.I. Psihodidaktika obrazovatel’nyh sistem: teorija i praktika [Psychodidactics of educational systems: theory and practice]. St. Petersburg: Piter, 2007, 352 p.
 13. Panov V.I. Ehkopsihologicheskie vzaimodejstviya: vidy i tipologiya [Ecopsychological interactions: types and typology] // Social’naya psihologiya i obshchestvo [ Social psychology and society], 2013, no. 3, pp. 13—27.
 14. Panov V.I., Kaptsov A.V. Vzaimosvjaz’ mezhlichnostnyh otnoshenij i jekopsihologicheskih tipov vzaimodejstvija [The relationship of interpersonal relationships and ecopsychological types of interaction] // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk [Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 2012, v. 14, no. 2(5), pp. 1219—1227.
 15. Selezneva M.V. Vzaimodejstvie sub”ektov obrazovatel’noj sredy voennogo vuza kak uslovie razvitiya sub”ektnosti kursantov [The interaction of subjects of the educational environment of the military university as a condition for the development of the agency of cadets. Ph.D. (Psychology) diss.]. Moscow, 2011. 220 p.
 16. Sub”ekt-sredovye vzaimodejstvija: jekopsihologicheskij podhod k razvitiju psihiki (Kollektivnaja monografija) [Subject-environmental interactions: an ecopsychological approach to the development of the psyche] [Jelektronnyj resurs] / pod. red. M.O. Mdivani. Moscow: Publ. Pero, 2017. 160 p. URL: https:// www.pirao.ru/upload/iblock/375/ekopodkhod.pdf (data obrashhenija: 04.03.2018).
 17. Yasvin V.A. Obrazovatel’naya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu [Educational environment: from modeling to design]. Moscow: Publ. Smysl, 2001. 365 p.
 18. Panov V. From Environmental Psychology to Subject-Environment Interactions // Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2017). Part of the series ASSEHR. Moscow, Russia. V. 124. P. 1135—1139. URL: https://doi.org/10.2991/ iccessh-17.2017.265

Information About the Authors

Eleonora V. Lidskaya, Junior researcher, Laboratory of ecopsychology of development and psychodidactics, FSBSI “Psychological Institute of Russian Academy of Education”, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0239-1960, e-mail: elidskaya@gmail.com

Marina O. Mdivani, PhD in Psychology, Leading Research Associate, Laboratory of developmental ecopsychology and psychodydactics, Federal Scientific Center of Psychological and Multidisciplinary Research, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1573-0359, e-mail: mdivanim@gmail.com

Victor I. Panov, Doctor of Psychology, Member of the RAE, Professor, Chief of the Laboratory of Ecopsychology of Development and Psychodidactics, Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Corresponding Member of the International Academy of Pedagogical and Social Science, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3189-5455, e-mail: ecovip@mail.ru

Metrics

Views

Total: 784
Previous month: 10
Current month: 0

Downloads

Total: 291
Previous month: 2
Current month: 0