Modelling and Data Analysis

[Modelirovanie i analiz dannikh]

Numerical Methods