Features of Organizing Media Education Projects in the Digital Environment

50

Abstract

The article reveals the relevance of training students in areas related to information technology. The need for the formation of information and communication competence of future IT-engineers has been substantiated. The objective of the study was to develop a scheme for organizing media education projects in the digital environment. The focus on distributed technologies meets the requirements of the digital society and reflects the relevance of the technologies used. The authors focus on cloud technologies used in the implementation of media education projects. In the process of implementing the proposed scheme at the Reshetnev Siberian State University, the results were obtained, presented by media products, the results of student questionnaires and assessments of the development of the components of ICT- competence. The scheme allows the teacher to connect all the components of the project and implement the successful mentoring of student teams. In the future, within the framework of the study, it is planned to develop organizational and pedagogical support for media educational projects in the context of digitalization of education.

General Information

Keywords: Media education projects, media space, ICT- competence, IT-engineer, digitalization

Publication rubric: Digital Transformation and Online Education: Technologies, Tools & Models

Article type: scientific article

For citation: Kasyanova E.V., Safonov K.V. Features of Organizing Media Education Projects in the Digital Environment. Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2021): Collection of Articles of the II All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation. November 11-12, 2021 / V.V. Rubtsov, M.G. Sorokova, N.P. Radchikova (Eds). Moscow: Publishing house MSUPE, 2021., pp. 128–137.

References

  1. Kasyanova E.V., Safonov K.V. Metodika razvitiya mediakompetent­siystudentov posredstvom mediaobrazovatel’nykh proektov [Meth­odology for Development of Student Media Competence by Means of Media Educational Projects]. Vestnik krasnoyarskogo gosudarst­vennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astaf’eva [Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev], 2020, no. 2(52), pp. 46-57. DOI: 10.25146/1995-0861-2020-52-2-199.
  2. Kasyanova E.V., Safonov K.V. Osobennosti formirovaniya IKT-kompetentnosti budushchikh IT-inzhenerov posredstvom me­diaobravzoatel’nykh proektov [Features of Forming ICT-Compe­tence of Future IT-Engineers Through Media Educational Projects]. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya [The World of Science, Culture and Education], 2021, no. 4 (89), pp. 201–204. DOI: 10.24412/1991–5497–2021–489–201–204.
  3. Kasyanova E.V., Safonov K.V. Primenenie servisa Trello dlya re­alizatsii mediaobrazovatel’nykh proektov // Tsifrovizatsiya obra­zovaniya: teoreticheskie i prikladnye issledovaniya sovremennoy nauki. Metarialy XXVII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy kon­ferentsii. 2021. OOO «Izdatel’stvo BBM». S.118–121.
  4. Polat E.S. Bukharkina M.Yu. Sovremennye pedagogicheskie i infor­matsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya: uchebnoe posobie [Modern pedagogical and information technologies in the education system: textbook]. Moscow: «Akademiya», 2014.
  5. Fateeva I.A. Novye tekhnologicheskie formaty mediaobrazova­tel’nykh proektov [New Technological Formats of the Media Edu­cation Projects]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo univer­siteta [Bulletin of Chelyabinsk State University], 2015, no. 5 (360), pp. 40–46.
  6. Tsifrovaya ekonomika Rossiiskoi Federatsii. Natsional’naya pro­gramma. Moskva, 2021.
  7. Shkunova A.A., Pleshanov K.A. Organizatsiya proektnoi deya­tel’nosti studentov v vuze: rezul’taty nauchnogo issledovaniya i perspektivy razvitiya [The Organization of the Project Activities of University Students: The Results of the Scientific Research and Development Prospects]. Vestnik Mininskogo universiteta [Vestnik of Minin University], 2017, no. 4. DOI: 10.26795/2307-1281-2017-4-4.

Information About the Authors

Elena V. Kasyanova, MEd, senior lecturer, Department of Information and Control Systems, Reschetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9701-1624, e-mail: space201m@gmail.com

Konstanin V. Safonov, Doctor of Physics and Matematics, Professor, Head department applied mathematics, Reschetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0405-3065, e-mail: safonovkv@rambler.ru

Metrics

Views

Total: 86
Previous month: 4
Current month: 1

Downloads

Total: 50
Previous month: 6
Current month: 5