Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us
Psychological Science and Education - №4 / 2021 | Перейти к описанию
Scopus
Web of Science СС

  Previous issue (2021. Vol. 26, no. 3)

Included in Scopus

SCImago Journal & Country Rank

CrossRef

Psychological Science and Education

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 1814-2052

ISSN (online): 2311-7273

DOI: https://doi.org/10.17759/pse

License: CC BY-NC 4.0

Started in 1996

Published 6 times a year

Free of fees
Open Access Journal

 

Psycho-pedagogical Research of Inclusive Education in the Undergraduates Training 1926

|

Alekhina S.V.
PhD in Psychology, Vice-Rector on Inclusive Education, Chief, Institute of Inclusive Education Problems, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9374-5639
e-mail: ipio.mgppu@gmail.com

Abstract
The author examines the cultural and historical psychology as a methodological basis of research in the inclusive process of education. The article presents the current trends in research of inclusive education such as the design of organizational and psychological and pedagogical conditions for reinforcing the cultural norms of inclusion in the school: individual development in inclusive education; designing an inclusive educational environment. The article describes the logic of the research master students training. The author suggests for discussion some variants of design and research tasks in order to form the necessary research and development competencies of master students. The author is convinced that the quality of an inclusive process in basic education linked to the development of inclusive practice based on scientific research. Cultural-historical framework and its main idea becomes the methodological basis of psychological research as it claims a leading role of social environment in the development and educating of children.

Keywords: inclusive education, psychological and pedagogical research, cultural-historical psychology, activity approach, pedagogical practices, teacher training, master’s program

Column: Developing education system and the problem of training modern school staff: activity approach

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2015200308

For Reference

References
 1.  Vertgeymer M. Produktivnoye myshleniye [Pro­ductive thinking]. Gorbov S.F. (eds.). Moscow: Prog­ress, 1987. 336 p. (In Russ.).
 2.  Vygotskii L.S. Problema kul'turnogo razvitiya re­benka [The problem of cultural development of the child] (1928). Vestn. Mosk. un-ta ser. 14: Psikholo­giya [Vestn. Mosk. Univ.], 1991, no. 4, pp. 5–18.
 3.  Vygotskii L.S. Osnovy defektologii [Basics of De­fectology]. T. 5. In Vlasova T.A. (ed.) Sobraniye so­chineniy [Collected Works]: V 6-ti t. Moscow: Peda­gogika, 1983. 368 p.
 4.  Davydov V.V. Novyy podkhod k ponimaniyu struk­tury i soderzhaniya deyatel’nosti [A new approach to the understanding of the structure and content of ac­tivities]. Voprosy psikhologii [Questions of psychol­ogy], 2003, no. 2, pp. 42–49.
 5. Porter Dzh. Chto prepyatstvuyet, a chto sposob­stvuyet obucheniyu v inklyuzivnykh shkolakh? – Sprosite detey! [What are the obstacles, and that promotes learning in inclusive schools? – Ask the children!]. In Alekhina S.V. (ed.) Inklyuzivnoye obra­zovaniye: rezul’taty, opyt i perspektivy [Inclusive ed­ucation: the results, experience and perspectives]: sbornik materialov Tretiyei Mezhdunarodnoy nauch­no-prakticheskoy konferentsii (Moskva, 24-26 iyu­niya 2015 g.) Moscow: MGPPU, 2015, pp. 191–196.
 6.  Ryskina V.L. (eds.) Rossiyskiye i zarubezhnyye issledovaniya v oblasti inklyuzivnogo obrazovaniya [Russian and foreign research in the field of inclusive education]. Moscow: Forum, 2012, 208 p.
 7. Rubtsov V.V. Sotsial’nyye vzaimodeystviya i obucheniye [Social interaction and learning]. In Rubtsov V.V. Osnovy sotsial’no-geneticheskoy psik­hologii [Fundamentals of social and genetic psycho­logy]. Moscow: Institut prakticheskoy psikhologii; Voronezh: NPO “MODEK”, 1996, pp. 10–27.
 8.  Rubtsov V.V. Sotsial’nyye vzaimodeystviya i obucheniye: kul’turno-istoricheskiy kontekst [Social interaction and learning: the cultural and historical context]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cul­tural-Historical Psychology], 2005, no. 1, pp. 14–24. (In Russ., abstr. in Engl.).
 9.  Shemanov A.YU. Drugoy kak “nesposobnyy”: sotsial’nyy konstruktivizm protiv medikalizatsiya [An­other as “incapable”: social constructivism vs. medi­calization]. Kul’turologicheskiy zhurnal [Culturologi­cal magazine], 2012, no. 1 (7) Availableat: http:// www.cr-journal.ru/rus/journals/112.html&j_id=9 (Ac­cessed 20.08.2015).
 10.  L’yuis A., Porter Dzh. Issledovaniya i uchenik golos [Research and pupil voic]. In Florian L. (red.). Spravochnik spetsial’nogo obrazovaniya [Handbook of Special Education]: 2-ye izdaniye. London: Sage, 2014, pp. 222–232.
 11. Nirje V. Printsip normalizatsii i yego po­sledstviya upravleniya chelovekom [The nor­malization principle and its human manage­ment implications]. In Kugel’ R.(eds.). Izmeneniye Zakonomernosti v zhilykh Uslugi dlya umstvenno otstalykh [Changing Patterns in Residential Ser­vices for the Mentally Retarded]. Vashington, ok­rug Kolumbiya: Komissiya prezidenta po umstven­noy otstalosti, 1969, pp. 179–195.
 12.  Paliocosta P., Blendford S. Vklyucheniye v shkole: politika, ideologiya ili zhiznennyy opyt? Ana­logichnyye vyvody v raznoobraznykh shkol’nykh kul’tur [Inclusion in school: a policy, ideology or lived experience? Similar findings in diverse school cultures]. Podderzhki dlya obucheniya [Support for Learning], 2010. Vol. 25, no. 4, pp. 179–186.
 13.  Renzaglia A. et al. Prodvizheniye zhizni vklyu­cheniya [Promoting a lifetime of inclusion] (Renzag­lia A., Karvonen M., Drasgow Ye., Stoxen C.C.). Autizm i drugiye Narusheniya razvitiya [Autism and Other Developmental Disabilities], 2003. Vol. 8, vyp. 3, pp. 140–149.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2021 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????