Vsevolod Viktorovich Potapov

Vsevolod Viktorovich Potapov

PsyJournalsID: 10137

Doctor of Philology, Senior Researcher, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, volikpotapov@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8344-8673

Last updated: 30.08.2023

Journal Articles 1