Yulia V Obukhova

Yulia V Obukhova

PsyJournalsID: 10394

PhD in Psychology, Associate Professor, Chair of Psychology of development, Southern Federal University, Rostov-na-Donu, Russia, uvobukhova@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-8976-4650

Last updated: 01.06.2023