Natalia N Zhekova

PsyJournalsID: 10404

Teacher-Psychologist, Kindergarten No. 14 of the municipal formation “City of Donetsk”, Donetsk, Russia, jekova.natalia@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-3264-7066

Last updated: 18.06.2021