Oksana Nikolaevna Vishnevskaya

Oksana Nikolaevna Vishnevskaya

PsyJournalsID: 11247

PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Acmeology of Personality, Kostroma State University, Kostroma, Russia, o_vishnevskaya@ksu.edu.ru

ORCID: 0000-0003-1591-0077

Last updated: 16.05.2022

Journal Articles 2