Nasiba N. Khanaliyeva

PsyJournalsID: 11722

Student, Lomonosov Moscow State University, Baku Branch, Baku, Azerbaijan, nasiba.khanaliyeva.28@mail.ru

Last updated: 22.12.2022

Articles 1