Mariya Vladimirovna Tsepkova

Mariya Vladimirovna Tsepkova

PsyJournalsID: 12554

psychologist of the University Multidisciplinary Psychological Center, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, tsepkovamv@fdomgppu.ru

ORCID: 0009-0007-1889-8145

Last updated: 15.11.2023