Yekaterina Yuryevna Zavershneva

Yekaterina Yuryevna Zavershneva

PsyJournalsID: 1573

PhD in Psychology, Associate Professor, Faculty of Clinical Psychology, A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia, zavr71@yandex.ru

Last updated: 12.04.2024

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1