Olga V. Solovyeva

Olga V. Solovyeva

PsyJournalsID: 4266

PhD in Psychology, Associate Professor at the Department of Social Psychology, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, olga_solovyova@inbox.ru

Last updated: 20.12.2023