Anna Viktorovna Chernaya

Anna Viktorovna Chernaya

PsyJournalsID: 5353

Doctor of Psychology, Professor, Head of the Department of Developmental Psychology, Southern Federal University, Rostov-na-Donu, Russia, avchernaya@sfedu.ru

ORCID: 0000-0001-5985-2126

Last updated: 06.09.2023