V.A. Voropaev

V.A. Voropaev

PsyJournalsID: 7047

Doctor of Philology, Professor, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, voropaevvl@bk.ru

Last updated: 22.12.2017