I.G. Zaitseva

I.G. Zaitseva

PsyJournalsID: 7126

Senior Lecturer, Chair of Preschool and Primary Education, Department of Pedagogy and Psychology, Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk, Russia, i.zaitseva@mail.ru

Last updated: 30.10.2019