Eugenia Nikolaevna Pliskovskaya

PsyJournalsID: 7503

psychologist, Department of personality psychology, faculty of psychology, employee, Interdisciplinary Center for applied behavior analysis, Russia, evgeniya-kalikina@yandex.ru

Last updated: 04.02.2019