Anastasya Vladimirovna Bakhchina

Anastasya Vladimirovna Bakhchina

PsyJournalsID: 7832

PhD in Psychology, Researcher, Institute of Psychology, RAS; scientific researcher, Department of psychophysiology, Nizhny Novgorod State University named N.I. Lobachevsky, Nizhniy Novgorod, Russia, nastya18-90@mail.ru

ORCID: 0000-0002-0598-1165

Last updated: 28.07.2022