Fedor Igorevich Ushkov

PsyJournalsID: 8146

Senior Lecturer, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, ushkov.f.i@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-7964-7848

Last updated: 29.06.2021