Natalia Nikolaevna Demidova

Natalia Nikolaevna Demidova

PsyJournalsID: 8274

Doctor of Education, Associate Professor, Dean, Faculty of Psychology and Pedagogy, Minin Nizhny Novgorod Statе Pedagogical University, Nizhniy Novgorod, Russia, demidovanngeo@yandex.ru

Last updated: 02.04.2018