Nina V. V. Pidbutska

Nina V. V. Pidbutska

PsyJournalsID: 9445

Doctor of Psychology, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Psychology of Social System Management, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine, podbutskaya_nina@ukr.net

Last updated: 26.05.2020