Unknown Vygotsky: Cultural-Historical Theory in the Context of Pavlov’s Theory of Higher Nervous Activity and H. Werner’s Differential Development Theory

1698

Abstract

The position about the internal connection between the cultural-historical theory of development of higher mental functions of L.S. Vygotsky and two prominent theories of the 20th century is substatianted. Firstly, this is the theory of conditioned reflex of I.P. Pavlov, including the idea of significant qualitative difference between human higher nervous activity and human behaviour and those of animals, due to the presence of the second signal system as a “grand speech signal” in humans. Second, this is the differential theory of development by H. Werner, which fits a number of key ideas of L.S. Vygotsky about the development of speech function and the role of the word in the psychological development of a child.

General Information

Keywords: I.P. Pavlov, H. Werner, apparatus for the closure of temporary connections, verbal signs as a key to this apparatus, principle of differentiation in speech function development, overcoming syncretism of children’s perception

Journal rubric: Educational Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2016120313

For citation: Chuprikova N.I. Unknown Vygotsky: Cultural-Historical Theory in the Context of Pavlov’s Theory of Higher Nervous Activity and H. Werner’s Differential Development Theory. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2016. Vol. 12, no. 3, pp. 232–246. DOI: 10.17759/chp.2016120313.

References

 1. Aleksandrov Yu.I. Razvitie kak differentsiyatsiya [De- velopment as differenciation]. In Chuprikova N.I. (eds.) Dif- ferentsionno-integratsionnaya teoriya razvitiya [Differential- integral theory of development]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul’tur, 2011, pp. 49—69.
 2. Vygotskii L.S. Myshlenie i rech’ [Thinking and speech]. Leont’ev A.N. (eds.). Moscow: Publ. APN RSFSR, 1956, pp. 39—386.
 3. Vygotskii L.S. Istoricheskii smysl psikhologicheskogo krizisa Metodologicheskoe issledovanie. Sobr. soch. v 6 to- makh . T. 1. [Historical sense of psychological crises]. Moscow, 1982, pp. 291—436.
 4. Vygotskii L.S. Istoriya razvitiya vysshikh psikh- icheskikh funktsii. Sobr. soch. v 6 tomakh . T. 3 [History of development of high psychologiczl functions]. Moscow: Peda- gogika, 1983, pp. 6—328.
 5. Dafermos E. Pereosmyslenie filosofskikh osnov kul’turno-istoricheskoi teorii [Thinking of philosophic basis of cultural-historical theory]. Materialy mezhdunarodnogo sim- poziuma «Nauchnaya shkola L.S. Vygotskogo: traditsii i innovat- sii» ( 26 iunia 2016 g. Moskva) [Proceedings of International simpozium. “Vygotsky`s Scientific school: traditions and innova- tions]. Moscow, 2016, pp. 100—101.
 6. Chuprikova N.I. (eds.) Differentsionno-integratsionnaya teoriya razvitiya [Differential-integral theory of develop- ment]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul’tur, 2011. 496 p.
 7. Chuprikova N.I. (eds.) Differentsionno-integratsionnaya teoriya razvitiya. Part 2 [Differential-integral theory of development]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul’tury: znak, 2014. 720 p.
 8. Piazhe Zh. Kommentarii k kriticheskim zamechaniyam L.S. Vygotskogo na knigi «Rech’ i myshlenie rebenka» i «Su- zhdeniya i rassuzhdeniya rebenka». [Comments to remarks by L.S.Vygotsky on “Child`s speeach and thinking”]. In Obukho- va L.F.(eds.) Zhan Piazhe: teoriya, eksperimenty, diskussii [Zhan Piazhe: theory, experiments, disscussions]. Moscow: Gardariki, 2001, pp. 89—94.
 9. Porshnev B.F. O nachale chelovecheskoi istorii (prob- lemy paleopsikhologii) [About beginning of mankind history]. Moscow: Akademicheskii proekt; Triksta, 2013. 542 p.
 10. Solov’ev I.M. (ed.) Psikhologiya glukhikh detei [Psy- chology of deaf chils]. Moscow: Prosveshchenie, 1971. 447 p.
 11. Sergienko E.A. Ranee kognitivnoe razvitie: Novyi vzg- lyad [Early cognitive development]. Moscow: IP RAN, 2006. 463 p.
 12. Sergienko  E.A.  Printsipy  differentsiatsii-integratsii i kontinual’nosti-diskretnosti v ontogeneticheskoi perspec- tive [Principles of differeciation-integration and continuum- discreetness in ontogenetic perspective]. In Chuprikova N.I. (eds.) Differentsionno-integratsionnaya teoriya razvitiya [Differential-integral theory of development]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul’tur, 2011, pp. 387—413.
 13. Sokolov A.N. Vnutrennyaya rech’ i myshlenie [Internal speech and thinking]. Moscow: Prosveshchenie, 1989. 248 p.
 14. Chuprikova N.I. Zatormozila li pavlovlskaya kont- septsiya razvitiya otechestvennykh nauk o povedenii [Brake of Pavlov`s concept of developnebt of Russian sciences on behav- ior]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 1990, no. 1, pp. 117—124.
 15. Chuprikova N.I. Psikhologiya umstvennogo razvitiya: Printsip differentsiatsii [Psychology of intellectual differen- tiation: principle of differenciation]. Moscow: AO «Stoletie», 1997. 471 p.
 16. Chuprikova N.I. Umstvennoe razvitie. Printsip differ- entsiatsii [Intellectual development: Principle of differentia- tion]. Saint Petersburg: Piter, 2007. 448 p.
 17. Chuprikova N.I. O nekotorykh ideyakh L.S. Vygotsk- ogo, sozvuchnykh universal’nomu differentsionno-integratsi- onnomu zakonu razvitiya [About some L.S.Vygotsky`s ideas, modern to universal differential-integral law of development]. In Chuprikov N.I. (eds.) Differentsionno-integratsionnaya teo- riya razvitiya. Kniga 2 [Differential-integral theory of devel- opment]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul’tury: znak., 2014, pp. 191—200.
 18. Chuprikova N.I. Psikhika i psikhicheskie protsessy (sistema ponyatii obshchei psikhologii) [Psycho and psychics processes (terminology of general psychology)]. Moscow: Ya- zyki slavyanskikh kul’tury, 2015. 448 p.
 19. Heinz Wezner and developmental science Plenum pub- lishers / ed. Y. Valsiner. New York:Kluwer Academic, 2005. 660 p.
 20. Raeff C. Distinguishing between development and Change: Reviving of organismic-development theory. Human development, 2011, no.1, pp. 21—32.
 21. Werner H. Comparative psychology of mental develop- ment. New York: Percheron press, 2004. 540 p.

Information About the Authors

Nataliya I. Chuprikova, Doctor of Psychology, Dr. Sci. in Psychology, Chief Research Associate of the Psychological Institute, RAE, Moscow, Russia, e-mail: volkovaev@mail.ru

Metrics

Views

Total: 2632
Previous month: 7
Current month: 3

Downloads

Total: 1698
Previous month: 6
Current month: 3