Intermediary Action and Development

2721

Abstract

The article looks at the possibility to continue L.S. Vygotsky’s cultural-historical concept in today’s world. The act of mediation in and of itself is presented as a problem, and an object of study, and it is represented as Intermediary Action. In attempts to determine the meaning of a sign the intermediary action becomes a human to which this sign is directed. Assigning a sign is the perception of the very transition “natural—cultural”. Here the meaning acquires the function of a pattern of action . The pattern acts as an object of coaction and is built like a relationship and border between the required and the other. Then, the Intermediary action develops into the perception of the pattern as the supportsystem of activity. The perception of the support system is the inclusion of the action in the space of its possibilities — its field. The inclusion in the space of possibilities needs action individualization. The perception of the limits of the space of possibilities as the scope of intention is the construction of Personal action.

General Information

Keywords: Mediation, intermediary action, presence, pertinence, development, transition, pattern, meaning, support, field, sense-field

Journal rubric: Problems of Cultural-Historical and Activity Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2016120306

For citation: Elkonin B.D. Intermediary Action and Development. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2016. Vol. 12, no. 3, pp. 93–112. DOI: 10.17759/chp.2016120306.

References

 1. Aleksandrova L.A. Sub”ektivnaya vital’nost’ kak li- chnostnyi resurs [Elektronnyiresurs] [Subjective vitality as a personal resourse]. Psikhologicheskie issledovaniya: elektron. nauch. zhurn. [Psychologycal Studies: electronical scientific Journal], 2011,no. 3 (17).URL:http://psystady.ru (Accessed 1.07.2016)
 2. Arkhipov B.A.,Maksimova E.V., Semenova N.E. Urov- en’ tonicheskoi regulyatsii kak osnova formirovaniya psikh- iki rebenka [Level of tonic regulation as the basis of child’s mind formation]. Psikhoterapiya[Psychotherapy], 2010, no. 5, pp. 24—33.
 3. Arkhipov B.A., El’konin B.D. Yazyk antropotekh- nicheskogo (posrednicheskogo) deistviya Language of an antropotechnical   (mediatorial)   Action].   “Antropopraksis”. Ezhegodnik gumanitarnykh issledovanii [Antropopraksis.The hu- manities researches year-book], 2011, pp. 5 — 16.
 4. Bakhtin M.M. Voprosy literatury i estetiki [Questions of literature and aesthetics]. Moscow: Khudozhestvennaya lit- eratura, 1975. 502 p.
 5. Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aes- thetic of verbal creation]. Moscow: Iskusstvo, 1979. 424 p.
 6. Bernshtein N.A. Ocherki po fiziologii dvizhenii i fiziologii aktivnosti [Essay on the physiology of activity and the physiology of movement]. Moscow: Meditsina, 1966. 349 p.
 7. Bodriiyar Zh. Simulyakry i simulyatsii [Simulacra and simulation]. Moscow: Izdatel’skii dom “Postum”, 2016. 239 p. (In Russ.)
 8. Bozhovich L.I. Rech’ i prakticheskaya intellektual’naya deyatel’nost’ rebenka (eksperimental’no-teoreticheskoe issle- dovanie) (ch. 4) [Speech and  practical  intellectual  activ- ity of a child (an experimental-theoretical study) (part IV)]. Kul’turno-istoricheskayapsikhologiya  [Cultural-Historical  Psychology], 2007, no. 2, pp. 2—10.(In Russ., abstr. in Engl.)
 9. Bugrimenko E.A. Znak i pozitsiya v eksperimental’no- geneticheskom metode [The sign and the position in the ex- perimental genetic method].Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 2004, no. 1, pp. 80—91.
 10. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii [Collected works]: V6 t. Vol. 2. Moscow: Pedagogika, 1982. 504 p.
 11. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii [Collected works]: V 6 t. Vol. 3. Moscow: Pedagogika, 1983. 368 p.
 12. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii [Collected works]: V 6 t. Vol. 5. Moscow: Pedagogika, 1983. 369 p.
 13. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii [Collected works]: V 6 t. Vol. 6. Moscow: Pedagogika, 1984. 397 p.
 14. Gal’perinP.Ya. Psikhologiya kak ob”ektivnaya nauka [Psychology as an objective science]. Moscow: Institutprak- ticheskoipsikhologii — Voronezh: NPO “Modek”, 1998. 480 p.
 15. Gusserl’ E. Krizis evropeiskikh nauk i transtsendental’naya fenomenologiya [The crisis of Europian Science and Transcendental Phenomenology]. Saint Peters- burg.: Vladimir Dal’, 2004. 398 p. (In Russ.)
 16. Dunker K. Struktura i dinamika protsessov resheniya zadach.Psikhologiya myshleniya [Structure  and  dynamic of the problem solving processes]. Moscow: Nauka, 1965, pp. 86—234.(In Russ.)
 17. Yegorova A.A. Fenomeny postroeniya sposoba deist- viya [Phenomena of Action Constructing Method]. Kul’turno- istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2009, no. 1, pp. 96—102. (In Russ., abstr. in Engl.)
 18. Yegorova A.A. Postroenie situatsii sobstvennogo deist- viya: sposob deistviya i namerenie [Construction of Situation of the Own Action: Mode of Action and Intention]. Kul’turno- istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2010, no. 3, pp. 18—27.(In Russ., abstr. in Engl.)
 19. Zavershneva E.Yu. Dve linii razvitiya kategorii “smysl” v rabotakh L.S. Vygotskogo [Two evolutional lines of category of “sense” in Vygotsky’s works].Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 2015, no. 3, pp. 116—132.
 20. Zavershneva E.Yu. Predstavleniya o smyslovom pole v teorii dinamicheskikh smyslovykh sistem L.S. Vygotskogo [Ideas of the sense-field in Vygotsy’s theory of dynamical sense-systems].Voprosyp sikhologii [Questions of psychology], 2015, no. 4, pp. 119—135.
 21. Zaporozhets A.V. Izbrannye psikhologicheskie trudy [Collected psychological works]. T. 2. Moscow: Pedagogika, 1986. 296 p.
 22. Zaporozhets A.V. Razvitie proizvol’nykh dvizhenii [Development of voluntary movements]. Moscow: Publ. APN RSFSR, 1960. 429 p.
 23. Zinchenko V.P. Mysl’ i slovo Gustava Shpeta (vozvrash- chenie iz izgnaniya) [Idea and speech of Gustav Shpet (Return- ing from banishment)]. Moscow: Publ. URAO, 2000. 208 p.
 24. Zinchenko V.P., Smirnov S.D. Metodologicheskie vo- prosy psikhologii [Methodological questions of psychology]. Moscow: Publ. MGU, 1983. 164 p.
 25. Levin K. Dinamicheskaya psikhologiya [The dynamical psychology]. Moscow: Smysl, 2001. 568 p.
 26. Leont’ev A.N. Problemy razvitiya psikhiki [Problems of the Development of the Mind]. Moscow: Publ. MGU, 1981. 584 p.
 27. Leont’ev A.N. Stanovlenie psikhologii deyatel’nosti: rannie raboty [Formation of psychology of activity: early works]. Moscow: Smysl, 2003. 439 p.
 28. Leont’ev A.N., Zaporozhets A.V. Vosstanovlenie dviz- heniya [Recovery of movement]. Moscow: Sovetskaya nauka, 1945. 231 p.
 29. Losev A.F. Dialektika tvorcheskogo akta (kratkii ocherk) [Dialectic of Creative Act (short essay)]. Kontekst 1981. Moscow: Nauka, 1982, pp. 48—78.
 30. Nezhnov P.G. Oposredstvovanie i spontannost’ v mod- eli “kul’turnogo razvitiya” [Mediation and spontaneity in mod- el of “culture development”]. Vestnik Moskovskogo universiteta [Moscow University Herald]. Seriya 14.Psikhologiya, 2007, no. 1, pp. 133—146.
 31. Obukhova L.F. Mekhanizmy vozniknoveniya novogo v razvitii [Mechanisms of appearance of new in development].U istokov razvitiya (sbornik nauchnykh statei) [At the sources of development. Collection of scientific articls]. Moscow: GBOU VPO MGPPU, 2013, pp. 24—33.
 32. Obukhova L.F. Etapy razvitiya detskogo myshleniya [Phases of development of child’s thinking]. Moscow: Publ. MGU, 1972. 152 p.
 33. Puzyrei A.A. Psikhologiya. Psikhotekhnika.Psikha- gogika [Psychology. Psychotechnic.Psychogogic]. Moscow: Smysl, 2005. 488 p.
 34. Smirnov S.A. Forsaitcheloveka (Opyty po-neklassi- cheskoi filosofii cheloveka) [Foresight of The Man (Attempts of non-classical philosophy of The Man)]. Novosibirsk: ZAO IPP “Ofset”, 2015. 660 p.
 35. Khaidegger M. Vremya i bytie [Time and Being]. Mos- cow: Publ. “Respublika”, 1993.447 p.(In Russ.)
 36. Khaidegger M. Gegel’ [Hegel]. Saint Petersburg: “Vladimir Dal’”, 2015. 319 p.(In Russ.)
 37. Khasan B.I. Psikhologo-pedagogicheskie osnovaniya diagnostiki individual’nogo progressa  [Psychological and pedagogical foundations of diagnostic of individual prog- ress].Monitoring individual’nogo progressa uchebnykh deistvii shkol’nikov [Monitoring of individual progress of schoolchildrens learning actions]. Krasnoyarsk: NFPK, 2006, pp. 17—25.
 38. El’konin B.D. Vvedenie v psikhologiyu razvitiya (v tra- ditsii kul’turno-istoricheskoi teorii L.S. Vygotskogo) [Intro- duction in developmental psychology (according to Vygotsky’s cultural-historical tradition)]. Moscow:Trivola, 1994. 168 p.
 39. El’konin B.D. Oposredstvovanie. Deistvie. Razvitie [Mediation. Action. Development]. Izhevsk: Izdatel’skii dom “ERGO”, 2010. 279 p.
 40. El’konin B.D. Sobytie deistviya (zametki o razvitii predmetnykh deistvii II) [Occurrence of Action (Notes of Development of Objekt-Oriented Actions II)]. Kul’turno- istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psychology], 2014, no. 1, pp. 11—19.(In Russ., abstr. in Engl.)
 41. El’konin D.B. Aktual’nye voprosy issledovaniya peri- odizatsii psikhicheskogo razvitiya v detstve [Actual problems of study of periodization of mental development in child- hood]. Problemy periodizatsi irazvitiya psikhiki v ontogeneze. TezisyVsesoyuznogo simpoziuma [Problems of periodization of mental development in ontogenesis. Theses of Soviet Union sym- posium]. Moscow: NII OP APN SSSR, 1976, pp. 3—5.
 42. El’konin D.B. Izbrannye psikhologicheskie trudy [Se- lected psychological works]. Moscow: Pedagogika, 1989. 555 p.
 43. El’koninova L.I. Polnota razvitiya syuzhetno-role- voi igry [Role Play Development: The Complete Picture]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psy- chology], 2014, no. 1, pp. 54—61.(In Russ., abstr. in Engl.)
 44. El’koninova L.I., Bazhanova T.V. Razvitie formy syu- zhetno-rolevoi igry [The development of form of pretend play]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psy- chology], 2007, no. 2, pp. 2—10. (In Russ., abstr. in Engl.)

Information About the Authors

Boris D. Elkonin, Doctor of Psychology, Professor, Head of the Laboratory of Psychology of Primary Schoolchildren, Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3118-5154, e-mail: belconin@bk.ru

Metrics

Views

Total: 3329
Previous month: 23
Current month: 8

Downloads

Total: 2721
Previous month: 18
Current month: 0