Clinical and Neuropsychological Features of Subcortical Structures Cerebral Organization in the Development of Autism Spectrum Mental Disorders in Children

191

Abstract

The article deals with the peculiarities of the cerebral organization of subcortical structures in children with autism spectrum disorders. The study involved 48 children aged from 3 to 8 years (M=5.75; SD=2.61) having ICD-10 diagnoses F84.0, F84.1, F84.5. All children underwent registration of acoustic evoked brainstem potentials and neuropsychological examination. The relationship of the indicators of acoustic evoked potentials of the brain stem with the functioning of different blocks of the brain was established: the block of cortical tone and the brain energy block (Block I), the block of reception, processing and storage of exteroceptive information (Block II), the block of programming, regulation and control of the course of mental activity (Block III). For children with difficulties in activation and energy components of activity, perception of auditory information by subcortical structures of the brain causes certain difficulties (difficulties in work of the I block of the brain). Children with difficulties in right hemispheric holistic information processing strategy and a high level of its development are characterized by a reduced level of control over the course of thought activity, with difficulties in automating thinking and speech and difficulties in coordinating movements (difficulties in the work of Block II of the brain). The identified features of the cerebral organization of the processes of perception of auditory information and processes of mental activity in children with autism spectrum disorders are manifested in disorders of the course of thought activity, the function of peripheral receptors and conduction pathways to the cortical centers of the auditory analyzer, in a lowered level of control over the auditory analyzer. In connection with these processes there are difficulties with automatization of thinking and speech, coordination of movements in children.

General Information

Keywords: autism spectrum disorders, preschoolers, children, development, clinical and neuropsychological features, cognitive disorders, acoustic evoked brainstem potentials, neuropsychological indices, functional blocks of the brain, subcortical structures

Journal rubric: Empirical Research

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse.2022110305

Received: 21.11.2021

Accepted:

For citation: Gutkevich E., Pustovaya A., Shushpanova O., Chelysheva L., Simashkova N.V. Clinical and Neuropsychological Features of Subcortical Structures Cerebral Organization in the Development of Autism Spectrum Mental Disorders in Children [Elektronnyi resurs]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia = Clinical Psychology and Special Education, 2022. Vol. 11, no. 3, pp. 120–141. DOI: 10.17759/cpse.2022110305. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Akhutina T.V., Matveeva E.Yu., Romanova A.A. Primenenie Lurievskogo printsipa sindromnogo analiza v obrabotke dannykh neiropsikhologicheskogo obsledovaniya detei s otkloneniyami v razvitii [Lurian syndrome analysis approach to analysis of data from neuropsychological assessment of children with developmental disorders]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psikhologiya=Moscow University Psychology Bulletin. Series 14. Psychology, 2012, no. 2, pp. 84–95. URL: http://msupsyj.ru/pdf/vestnik_2012_2/vestnik_2012-2_84-95.Pdf (Accessed: 19.09.2022). (In Russ., abstr. in Engl.).
 2. Boricheva D.O., Tibekina L.M., Aleksandrov A.A. Akusticheskie stvolovye i kognitivnye vyzvannye potentsialy pri khronicheskom narushenii mozgovogo krovoobrashcheniya [Acoustic Brainstem and Cognitive Event-Related Potentials in Chronic Cerebrovascular Disease]. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal im. I.M. Sechenova=Russian Journal of Physiology, 2019, vol. 105, no. 3, pp. 284–294. DOI: 10.1134/S0869813919030026 (In Russ., abstr. in Engl.).
 3. Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya. Rezolyutsiya WHA67.8: Kompleksnye i soglasovannye usiliya po vedeniyu rasstroistv auticheskogo spectra [World Health Organization. Resolution WHA67.8: Comprehensive and coordinated efforts for the management of autism spectrum disorders]. Shest'desyat sed'maya sessiya Vsemirnoi assamblei zdravookhraneniya: rezolyutsii i resheniya=The Sixty-seventh World Health Assembly: Resolutions and Declarations. Geneva, May, 19-24, 2014, pp. 17–21. URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-ru.pdf (Accessed: 19.09.2022). (In Russ.)
 4. Glozman Zh.M., Potanina A.Yu., Soboleva A.E. Neiropsikhologicheskaya diagnostika v doshkol'nom vozraste [Neuropsychological diagnostics in preschool age]. 2nd ed. Saint-Petersburg: Piter, 2008. 80 p. (In Russ.).
 5. Glozman Zh.M., Soboleva A.E. Neiropsikhologicheskaya diagnostika detei shkol'nogo vozrasta [Neuropsychological diagnostics of school-age children]. Moscow: Artoprint, 2014. 180 p. (In Russ.).
 6. Gress V.V. Obzor primeneniya akusticheskikh stvolovykh vyzvannykh potentsialov v sovremennoi klinicheskoi praktike [Overview of the use of acoustic brainstem evoked potentials in modern clinical practice]. Politekhnicheskii molodezhnyi zhurnal =Politechnical Student Journal, 2019, № 7 (36). P. 1–16. DOI: 10.18698/2541-8009-2019-7-497 (In Russ., abstr. in Engl.).
 7. Zvereva N.V. Kognitivnyi dizontogenez i ego diagnostika u detei i podrostkov [Cognitive dysontogenesis and its diagnosis in children and adolescents]. Diagnostika v meditsinskoi (klinicheskoi) psikhologii: sovremennoe sostoyanie i perspektivy: kollektivnaya monografiya. Moscow: Sam Poligrafist, 2016, pp. 146–166. URL: http://www.medpsy.ru/library/library213.pdf?ysclid=l8af5pwalj663194109 (Accessed: 19.09.2022). (In Russ.).
 8. Zvereva N.V. Problemy patopsikhologicheskoi diagnostiki v detskoi psikhiatricheskoi klinike [Problems of pathophychological diagnostics in children’s psychiatric clinic]. Voprosy psikhicheskogo zdorov'ya detei i podrostkov=Mental Health of Children and Adolescent, 2018, vol. 18, no. 1, pp. 20–26. URL: https://psychildhealth.ru/2018-01.pdf (Accessed: 19.09.2022). (In Russ., abstr. in Engl.).
 9. Zvereva N.V., Khromov A.I. Varianty kognitivnogo razvitiya pri razlichnykh formakh shizofrenii u detei i podrostkov [Variants of cognitive development in children and adolescents with different forms of schizophrenia]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova=S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry, 2014, no. 12, pp. 42–47. DOI: 10.17116/jnevro201411412142-47 (In Russ., abstr. in Engl.).
 10. Zvereva N.V., Khromov A.I. Spetsifika kognitivnogo defitsita u detei i podrostkov pri shizofrenii: klinicheskie i vozrastnye faktory [Particularity of Cognitive Deficits in Children and Adolescents with Schizophrenia: Clinical and Age-Related Factors]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii, 2014, vol. 6, no. 1 (24). URL: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_ global/2014_1_24/nomer05.php (Accessed: 19.09.2022). (In Russ., abstr. in Engl.).
 11. Zvereva N.V., Khromov A.I., Sergiyenko A.A. et al. Kliniko-psikhologicheskaya diagnostika poznavatel'noi sfery u detei i podrostkov s narusheniyami razvitiya [Clinical and psychological diagnosis of the cognitive sphere in children and adolescents with developmental disorders]. Psikhologicheskaya diagnostika=Psychological Diagnostics, 2017, vol. 14, no. 2, pp. 6–21. (In Russ., аbstr. in Engl.).
 12. Zvereva N.V. Khromov A.I., Sergiyenko A.A. et al. Kliniko-psikhologicheskie metodiki otsenki kognitivnogo razvitiya detei i podrostkov pri endogennoi psikhicheskoi patologii (pamyat' i vnimanie): metodicheskie rekomendatsii [Clinical and psychological methods for assessing the cognitive development of children and adolescents with endogenous mental pathology (memory and attention): methodological guidelines]. Мoscow: Sam Poligrafist, 2017. 48 p. (In Russ.).
 13. Ivanov M.V. Epidemiologiya riska vozniknoveniya rasstroistv autisticheskogo spektra u detei 16-24 mesyatsev zhizni (dannye po Rossii za 2015–2016 gg.) [The epidemiologic study of the risk of autism spectrum disorders in children of 16–24 months in Russia, 2015–2016]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova=S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry (special issues), 2018, vol. 118 (5), no. 2, pp. 12–19. DOI: 10.17116/jnevro20181185212 (In Russ., abstr. in Engl.).
 14. Ivanova M.M., Borodina L.G. Osobennosti myshleniya u detei s autizmom bez umstvennoi otstalosti [Cognitive Features in Autistic Children without Intellectual Disability]. Autizm i narusheniya razvitiya=Autism & Developmental Disorders (Russia), 2020, vol. 18, no. 1, pp. 38–50. DOI: 10.17759/autdd.2020180105 (In Russ., abstr. in Engl.).
 15. Karimulina E.G., Khlyustova N.G. Osobennosti vnimaniya u detei s RAS [Focus of Attention in Children with ASD]. Autizm i narusheniya razvitiya=Autism and Developmental Disorders (Russia), 2020, vol. 18. no. 4. pp. 33–42. DOI: 10.17759/autdd.2020180404 (In Russ., abstr. in Engl.).
 16. Kuzeva O.V. Romanova A.A., Korneev A.A. et al. Neiropsikhologicheskii analiz osobennostei stanovleniya grafomotornykh navykov u mladshikh shkol'nikov [Neuropsychological analysis of peculisrities of formation of graphomotor skills in younger schoolchildren]. Byulleten' VSNTs SO RANM=Acta Biomedica Scientifica, 2014, no. 5 (99), pp. 101–105. (In Russ., аbstr. in Engl.).
 17. Luria A.R. Mozg cheloveka i psikhicheskie protsessy: V 2 t. T. 2. [The human brain and mental processes: in 2 vol. Vol. 2]. Moscow: APN RSFSR Publ., 1970. 496 p. (In Russ.).
 18. Makarova L.O., Shushpanova O.V. K voprosu o differentsiatsii psikhoticheskikh form rasstroistv autisticheskogo spektra u detei [On the issue of differentiation of psychotic forms of autism spectrum disorders in children]. In N.G. Neznanov (ed.), Materialy XVI S"ezda psikhiatrov Rossii. Vserossiiskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem "Psikhiatriya na etapakh reform: problemy i perspektivy"=Proceedings of the XVI Congress of Psychiatrists of Russia. All-Russian Scientific and Practical conference with international participation "Psychiatry at the stages of reforms: problems and prospects". Kazan, September, 23–26, 2015. P. 215. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_27618437_66583382.pdf (Accessed: 19.09.2022). (In Russ.).
 19. Makushkin E.V., Makarov I.V., Pashkovskiy V.E. Rasprostranennost' autizma: podlinnaya i mnimaya [The prevalence of autism: genuine and imaginary]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova=S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry, 2019, no. 2, pp. 80–86. DOI: 10.17116/jnevro201911902180 (In Russ., abstr. in Engl.).
 20. Nemzer E.A., Borodina L.G. Profil' lateralizatsii u detei s RAS i razlichnym urovnem rechevogo razvitiya [Lateralization Profile in ASD Children with Different Speech Development Levels]. Autizm i narusheniya razvitiya=Autism & Developmental Disorders (Russia), 2019, vol. 17, no. 3, pp. 29–35. DOI: 10.17759/autdd.2019170303 (In Russ., abstr. in Engl.).
 21. Pereverzeva D.S., Mamokhina U.A., Davydova E.Yu. et al. Osobennosti ponimaniya rechi u detei s rasstroistvami autisticheskogo spektra mladshego shkol'nogo vozrasta [Receptive Language in Primary-School-Aged Children with Autism Spectrum Disorder]. Klinicheskaya i spetsial'naya psikhologiya=Clinical Psychology and Special Education, 2021, vol. 10, no. 4. pp. 137–161. DOI: 10.17759/cpse.2021100407 (In Russ., abstr. in Engl.).
 22. Pustovaya A.V., Gutkevich E.V. Neiropsikhologicheskie indeksy razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsii u detei doshkol'nogo i mladshego shkol'nogo vozrasta s tyazhelymi formami autizma [Neuropsychological indexes of the development of higher mental functions in children with severe forms of autism of preschool and primary school age]. Natsional'noe zdorov'e=National Health, 2021, URL: https://www.national-zdorov.ru/userfiles/file/8gkxuh80jsokpqnpcv6wxzsaau1skush.pdf (Accessed: 19.09.2022). (In Russ., аbstr. in Engl.).
 23. Pustovaya A.V., Pustovaya E.N., Gutkevich E.V. Osobennosti psikhologicheskogo otnosheniya materei i ottsov k bolezni v sem'yakh, imeyushchikh rebenka s rasstroistvami autisticheskogo spektra [Features of the psychological attitude of mothers and fathers to the disease in families with a child with autism spectrum disorders]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta=Scientific Notes of the P.F. Lesgaft University, 2021, no. 2 (192), pp. 415–421. DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p415-421 (In Russ., аbstr. in Engl.).
 24. Simashkova N.V. Dizontogenez [Dysontogenesis]. In A.S. Tiganov (ed.), Psikhiatriya: Nauchno-prakticheskii spravochnik=Psychiatry: A Scientific and Practical Reference Book. Moscow: Medicinskoe informacionnoe agentstvo, 2016, pp. 466–467. (In Russ.).
 25. Simashkova N.V., Ivanov M.V., Makushkin E.V. et al. Skrining riska vozniknoveniya narushenii psikhicheskogo razvitiya u detei rannego vozrasta (dannye po Rossii 2017–2019 gg.) [Screening of the risk of mental and developmental disorders in children of early age in the Russian population (2017—2019)]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova=S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry, 2020, no. 11, pp. 79–86. DOI: 10.17116/jnevro202012011179 (In Russ., abstr. in Engl.).
 26. Simashkova N.V., Klyushnik T.P. Rasstroistva autisticheskogo spectra [Autism spectrum disorders]. In N.V. Simashkova, T.P. Klyushnik (eds.), Kliniko-biologicheskie aspekty rasstroistv autisticheskogo spectra=Clinical and Biological Aspects of Autism Spectrum Disorders. Moscow: GEOTAR-Media, 2016, pp. 11–43. (In Russ.).
 27. Simashkova N.V., Koval-Zaytsev A.A., Ivanov M.V. et al. Diagnosticheskie, kliniko-psikhopatologicheskie, patopsikhologicheskie aspekty obsledovaniya detei s rasstroistvami autisticheskogo spektra [Diagnostic, Clinical, Psychopathological, Psychological Aspects of the Examination of Children with Autism Spectrum Disorders]. Psikhiatriya=Psychiatry, 2021, vol. 19, no. 1, pp. 45–53. DOI: 10.30629/2618-6667-2021-19-1-45-53 (In Russ., abstr. in Engl.).
 28. Skvortsov I.A. Illyustrirovannaya nevrologiya razvitiya [Illustrated Developmental Neurology]. Moscow: MEDpress-inform, 2014, 352 p. (In Russ.).
 29. Bharadwaj H., Mamashli F., Khan S. et al. Cortical signatures of auditory object binding in children with autism spectrum disorder are anomalous in concordance with behavior and diagnosis. PLoS Biology, 2022, vol. 20, no. 2, e3001541. DOI: 10.1371/journal.pbio.3001541
 30. Charpentier J., Kovarski K., Houy-Durand E. et al. Emotional prosodic change detection in autism Spectrum disorder: an electrophysiological investigation in children and adults. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 2018, vol. 10, article 28. DOI: 10.1186/s11689-018-9246-9
 31. Dwyer P., Wang X., De Meo-Monteil R. et al. Defining clusters of young autistic and typically developing children based on loudness-dependent auditory electrophysiological responses. Molecular Autism, 2020, vol. 11, article 48. DOI: 10.1186/s13229-020-00352-3
 32. Matsuzaki J., Ku M., Dipietro M. et al. Delayed Auditory Evoked Responses in Autism Spectrum Disorder across the Life Span. Developmental Neuroscience, 2019, vol. 41, no. 3–4, pp. 223–233. DOI: 10.1159/000504960
 33. O’Rourke E., Coderre E.L. Implicit Semantic Processing of Linguistic and Non linguistic Stimuli in Adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2021, no. 51. pp. 2611–2630. DOI: 10.1007/s10803-020-04736-5
 34. Simashkova N., Ivanov M., Kozlovskaya G. et al. Total screening of the risk of developing mental illness of young children in primary health care in Russia (data 2017). European Psychiatry, 2019, vol. 56, Suppl. 1, S54.
 35. Stefanou M.E., Dundon N.M., Bestelmeyer P.E.G. et al. Late attentional processes potentially compensate for early perceptual multisensory integration deficits in children with autism: evidence from evoked potentials. Scientific Reports, 2020, vol. 10, article 16157. DOI: 10.1038/s41598-020-73022-2
 36. Stroganova T.A., Komarov K.S., Sysoeva O.V. et al. Left hemispheric deficit in the sustained neuromagnetic response to periodic click trains in children with ASD. Molecular Autism, 2020, vol. 11, article 100. DOI: 10.1186/s13229-020-00408-4
 37. Tecchio F., Benazzi F., Zappasodi F. et al. Auditory sensory processing in autism: A magnetoencephalographic study. Biological Psychiatry, 2003, vol. 54, no. 6, pp. 647–654. DOI: 10.1016/S0006-3223(03)00295-6

Information About the Authors

Elena Gutkevich, Doctor of Medicine, professor of Genetic and Clinical Psychology Department, Faculty of Psychology, Tomsk State University, Tomsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7416-7784, e-mail: gutkevichelena@gmail.com

Alina Pustovaya, graduate student, Tomsk State University, psychologist, Psychological and Defectological Center “World of Family”, Tomsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5867-859X, e-mail: a.pustovaya@list.ru

Olga Shushpanova, Researcher, Child Psychiatry Department, Mental Health Research Center, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3484-3447, e-mail: sertraline@list.ru

Larisa Chelysheva, PhD in Medicine, Doctor of Functional Diagnostics, Private Educational Institution “Horizon”, Novosibirsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6662-4532, e-mail: lora_bek@mail.ru

Natalya V. Simashkova, Doctor of Medicine, Professor, Head of the Child Psychiatry Department, Mental Health Research Center, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8809-3429, e-mail: simashkovanv@mail.ru

Metrics

Views

Total: 1034
Previous month: 49
Current month: 56

Downloads

Total: 191
Previous month: 10
Current month: 14